Optimalizace výroby pracovní komory 80C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimalizace výroby pracovní komory 80C v různých fázích výroby a posoudit jejich použitelnost. Důraz je kladen především na snížení nákladů při výrobě. V první kapitole si rozebereme zadání a požadavky od zákazníka. Je zde navržena optimalizace jednotlivých postupů. V rešeršní části práce teoreticky rozebereme materiál, metody svařování a technologie dělení materiálu použitelné pro výrobu dílů pracovní komory. V praktické části posoudíme použitelnost možných metod svařování a dělení materiálu. Vybereme části svařence vhodné pro optimalizaci. Jsou zde rozvedené optimalizace navrhnuté v první kapitole. Závěrem je posouzení z ekonomického hlediska.
The aim of this bachelor thesis is to suggest optimisations of the production process of chamber 80C at various stages of production and assess their applicability. The main emphasis is on reducing production costs. In the first chapter we analyze specifications and requirments of the customer. There is a suggested optimisation of procedures. In the theoretical part of thesis we analyze materiál, welding methods and production technologies used to manufacture parts of the working chamber. In the practical part we assess the applicability of possible methods of welding and cutting. We will choose parts of the weldment suitable for optimization and dedicate the optimisation suggested in the first chapter. In the conclusion we assess the optimisation suggestions from the economic point of view.
Description
Citation
LIST, J. Optimalizace výroby pracovní komory 80C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jakou mají správné značení normy ČSN. Popište vakuovou zkoušku. Kde se používají v technické praxi vakuové komory? Jaká je svařitelnost korozivzdorných ocelí? Co je to pasivace materiálu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO