Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům v lokalitě Ústrašice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem fotovoltaické solární elektrárny pro vybraný rodinný dům v lokalitě Ústrašice na Táborsku. Teoretická část shrnuje problematiku fotovoltaického jevu, výrobu a rozdíly jednotlivých technologií pro fotovoltaické panely a různé druhy bateriových úložišť. Součástí práce jsou také legislativní a dotační podmínky v České republice spojené s problematikou FVE. V úvodu praktické části práce jsou obsaženy informace o dispozicích rodinného domu s analýzou dat spotřeby domácnosti za posledních pět let. Na analýzu navazuje výběr vhodného typu soustavy pro fotovoltaický ohřev vody. Za použití multikriteriální analýzy jsou následně zvoleny nejvhodnější regulátor a FV panely. Navržený systém je přehledně doplněn o další potřebné komponenty. V závěru je v programu PV*SOL vytvořena simulace systému pro stanovení světelných podmínek a vyhodnocení hospodárnosti celého projektu.
The master thesis covers the design of a photovoltaic solar power plant for a selected family house in Ústašice in Tábor’s region The theoretical part summarizes the photovoltaic phenomenon, production, and differences of various technologies of photovoltaic panels and different types of battery storages. The project also includes the legislative and subsidy conditions in the Czech Republic related to the PV topic. The practical part of the thesis starts with information about the layout of the family house with an analysis of household consumption data for the last five years. The analysis is followed by the selection of a suitable type of system for photovoltaic water heating. Using multi-criteria analysis, the most suitable solar controller and PV panels are then selected. The proposed system is updated with other necessary components. Finally, a simulation of the system is created in PV*SOL to determine the lighting conditions and to evaluate the economics side of the entire project.
Description
Citation
WIESNER, L. Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům v lokalitě Ústrašice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Máca, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: • Proč jste řešil multikriteriální analýzu tímto způsobem? • Hodnotil jste v kritériích záruční dobu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO