Externí financování firem a podnikatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je hodnocení možných externích zdrojů financování pro společnost NEPA, společnost s ručením omezeným, s ohledem na její finanční situace. Teoretická část se věnuje teoretickému vymezení externích zdrojů financování a použitých metod finanční analýzy. V analytické časti je obsaženo představení firmy NEPA, s.r.o., a její finanční analýza. Na základě těchto podkladů jsou ohodnocené jednotlivé způsoby financovaní společnosti.
The goal of the submitted thesis is to provide an evaluating of possible external sources of financing for NEPA ltd. company considering its financial situation. The theoretical part defines financial resources from external sources and methods of financial analysis. The practical part is focused on financial analysis of NEPA ltd. company. On this basis are assessed different ways of financing the company.
Description
Citation
KUZMIANOK, V. Externí financování firem a podnikatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce: Zodpovězeno Otázky oponenta práce: Zodpovězeno Další dotazy: prof. Rejnuš: Jaké ratingové agentury znáte, řídil jste se jejich doporučením při vypracovávání práce? Mají všechny agentury stejné hodnotící stupnice? – Otázka zodpovězena Ing. Kruntorádová: Jaké stanovujete doporučení na základě analýzy? Má financování probíhat za pomoci dluhopisů, nebo úvěrů? Podle čeho jste posuzoval, že velikost úvěrů je již příliš vysoká, jaká kritéria Vás vedla k tomuto tvrzení? Znáte pojem finanční páka? – Otázka zodpovězena částečně Ing. Karas: Připomínky k práci: 1) V práci sice uvádíte finanční plán, ale práce finanční plán v pravém smyslu neobsahuje. 2) Finanční analýza by měla být lépe strukturována a obsahovat srovnání. Ing. Karas: Otázky k práci: 1) Jaký je Vás návrh pro analyzovanou společnost? 2) V jakém objemu navrhujete emisi dluhopisů – Otázky zodpovězeny Ing. Mráček: Připomínka: V práci jsou kapitoly, které nejsou citovány, je nutné lépe značit, které myšlenky jsou Vaše a které jste čerpal z jiných zdrojů. Po rozpravě proběhlo tajné hlasování, práce byla hodnocena klasifikačním stupněm E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO