Systém automatizovaného zavírání na základě světelných podmínek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaných dvířek na základě světelných podmínek. Jako hlavní výpočetní jednotka je použit modul ESP32. Výsledný návrh se skládá z napájecí části a výpočetní části. V první části je popsána teorie IoT a solárních systémů. Dále jsou popsány jednotlivé dílčí součástky. Další část se věnuje návrhu zařízení a v poslední je popsána výsledná realizace a výsledky.
The bachelor’s thesis deals with the design and implementation of automated doors based on lighting conditions. The ESP32 module is used as the main computing unit. The final design consists of a power supply part and a computing part. The first part describes the theory of IoT and solar systems. Next, the individual subcomponents are described. The next part deals with the design of the device and the last describes the final implementation and results.
Description
Citation
HAJNÝ, S. Systém automatizovaného zavírání na základě světelných podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aneta Koláčková (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-02
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci. V práci ani při obhajobě nebyla doložena funkčnost. Komise rozhodla, že studentovi bude umožněno práci doplnit vnejbližším možném termínu. Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena sposudky. Student také odpověděl na otázky členů komise a oponenta: Při nastavaní obvodu BQ24650 jste pracoval s hodnotou napětí Vmppset 18,2V. Jak jste tuto hodnotu získal? Neuvažoval jste použití LiFePO4 akumulátorů? Je výsledné zařízení funkční?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO