Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na analýzu ekonomických ukazovateľov za pomoci štatistických metód regresnej analýzy a analýzy časových radov softvérovej firmy AIS Software, a. s. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie vybraných ekonomických ukazovateľov a na teoretický popis časových radov a regresívnej analýzy. Praktická časť sa zaoberá analýzou vybraných ekonomických ukazovateľov spoločnosti na základe jej účtovných výkazov. Pomocou štatistických ukazovateľov je stanovená prognóza budúceho vývoja podniku.
This thesis is focused on the analysis of economic indicators using statistical methods of regression analysis and time series analysis of software company AIS Software, a. s. The theoretical part is devoted to explanation of selected economic indicators, and the theoretical description of the time series and regression analysis. The practical part deals with the analysis of selected economic indicators of the company based on its financial statements. The thesis is concluded with the prognosis of the future development using statistical indicators.
Description
Citation
MINÁR, L. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Otázky vedoucího práce - Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Karel Doubravský: 1) Měl jste již možnost porovnat prognózy sledovaných ukazatelů pro rok 2013 se skutečnými hodnotami za rok 2013? - odpovězeno 2) V tabulce č. 4 pro rok 2010 uvádíte koeficient růstu -0,061. Jak byste tuto hodnotu interpretoval? - odpovězeno 3) Jak jste posuzoval vhodnost zvolených regresních funkcí? - odpovězeno Otázky komise: 1) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.: V prezentaci jste uvedl, že jste programoval ve VB v aplikaci Excel, jste si jistý, že je tomu tak? - odpovězeno 2) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.: Byla naprogramovaná aplikace vytvořena pro konkrétního zadavatele? - odpovězeno 3) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.: Prodal jste Vaše řešení zadavateli? - odpovězeno 4) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Proč jste v práci používal pouze aproximaci přímkou, když by byl místy vhodnější jiný typ křivky? - odpovězeno 5) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Co je to volatilita? - neodpovězeno 6) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Jak se zapisuje rovnice přímky, která neprochází počátkem? - částečně odpovězeno 7) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Stručně popište funkčnost a vzhled Vašeho řešení. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO