Voguing is not white, honey...

Abstract
Ve své diplomové práci se zabývám pojmem “přirozenost”. Zajímá mě, co společnost pokládá za přirozené a co ne. Pro tento “výzkum” jsem si propůjčila taneční žánr Vogue, který byl vynalezen trans subkulturou, jako oslava jinakosti sexuálních identit. Otázky normality a přirozenosti otevírám prostřednictvím nových entit, které tvořím z nalezených syntetických materiálů a svého těla. Umělé materiály zároveň ilustrují otázku přirozenosti nejen ve společnosti, ale také v environmentu. Závěrečná práce je asambláží. Nejde tu ale jen o spojení různých materiálů, ale i o spojení rozdílných médií, pocitů, témat a myšlenek, které kulminují do jednoho celku. Ten však svým vznikem zase pomalu zaniká. Ve výsledku jde o instalaci složenou z rozkládajících se kostýmů, které jsem použila ve třech již uskutečněných performancích. Instalace tvoří prostředí pro novou akci. Konkrétně pro taneční “battle”, který bude vycházet z již zmíněného “voguingu”. Performance probíhá až do vyčerpání jednoho ze dvou performerů a je doprovázená hudbou a autentickými výkřiky ze skutečných “battlů”.
In my diploma thesis I deal with the concept of "natural". I wonder what society considers natural and what it doesn't. For this "research", I borrowed the dance genre of Vogue, which was invented by the trans subculture, as a celebration of the otherness of sexual identities. I open questions of normality and nature through new entities, which I create from found synthetic materials and my body. At the same time, artificial materials illustrate the issue of nature not only in society but also in the environment. The final work is assemblage. But it is not just about connecting different materials, but also about connecting different media, feelings, themes and thoughts that culminate in one whole. However, with its creation, it slowly disappears again. As a result, it is an installation consisting of decomposing costumes, which I used in three already performed performances. The installation creates an environment for a new action. Specifically for the dance "battle", which will be based on the already mentioned "voguing". The performance lasts until one of the two performers is exhausted and is accompanied by music and authentic screams from real "battles".
Description
Citation
VENTUROVÁ, A. Voguing is not white, honey... [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (předseda) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) MgA. Julia Gryboś (člen) MgA. Barbora Zentková (člen) MgA. Jiří Suchánek, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Jakalová (člen)
Date of acceptance
2020-08-19
Defence
Obhajoba byla zahájena prezentací studentky, stručným představením práce a následnou performancí. Následují posudky – vedoucí práce ve svém posudku vyzdvihuje kvalitně zpracovanou teoretickou část dokumentace diplomové práce; oponentka se naopak kladně vztahuje k dosavadní performanční praxi autorky, pozastavuje se jen u ilustrativnosti při vytváření kostýmů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO