Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh přestupního terminálu pro Dvůr Králové nad Labem, který umožní přestup mezi vlakovou a autobusovou regionální i městskou hromadnou dopravou a zapojí tak město do celkové infrastruktury ČR. Pro jeho realizaci je zamýšleno využít stávající železniční vlečky vedoucí od železniční stanice do areálu Teplárny Dvůr Králové nad Labem. Mimo vlastní dopravní funkce se předpokládá i návrh občanské vybavenosti. Nový terminál bude sloužit i jako vstupní brána do města. Při návrhu koncepčního řešení byl rozhodující záměr, který se snaží pojmout terminál jako místo, kde dopravní řešení jde ruku v ruce s veřejným prostorem. Terminál je zde chápán jako impuls pro rozvoj území. Nejenže musí dokonale splňovat svoji dopravní funkci, ale také by měl sloužit jako veřejný prostor a propojovat sousedící nestejnorodé celky. Vymezení (promenáda), vyplnění/propojení (stromy), otevření (volná plocha - měkká hranice). Kontrast zastřešené subtilní promenády a do ní vložených masivních hmot. Dvě strany trojúhelníkové parcely jsou jasně definovány krytou promenádou. Do takto vzniklé uliční fronty jsou vloženy jednotlivé funkce v podobě jednotek 6x6 m. Ze západního směru je do promenády zaústěna vlaková dráha s ostrovním nástupištěm sloužícím i pro tramvaj, která promenádu míjí z vnitřní strany. Vzniklé nádvoří je formováno pravidelným rastrem stromů, který vytváří v nesourodé zástavbě jasně vymezený komponovaný prostor. Tento "sad" opticky sjednocuje dané prostranství a působí jako jádro celého terminálu. V perspektivní hříčce se les při průchodu terminálem mění, někdy vytváří linie, jindy plochy. Nedefinuje jasně východ, ani vchod, je otevřen do všech směrů. Do rastru stromů jsou začleněna autobusová nástupiště. Při čekání na autobus je člověk chráněn klenbou stromů. Autobusy vyjíždí ze sadu a projíždí skrz promenádu ven z terminálu na ulici 28. října. Směrem k centru, Tescu a Vánočním ozdobám je prostranství otevřeno, vytváří měkkou hranici, umožňuje volný pohyb lidí všemi směry. Vize do budoucna počítá i s protažením tramvajové linky dále do centra. Tramvaj by dále projížděla rastrem stromů ven z terminálu kolem vánočních ozdob. Sousední Tesco je zde chápáno jako příležitost, je zakomponováno do prostoru terminálu, jeho funkce je u nádraží více než vítaná. Celý provoz terminálu je jednosměrný. Veškerá doprava do něj vjíždí ze západní strany. Autobusy vyjíždí na ulici 28. října. Tramvaj na Benešovo nábřeží. Vlak zde končí.
Design of transfer terminal for Dvůr Králové nad Labem, which will allow the transfer between the train, regional bus and urban public transport and will connect the city to the overall infrastructure of the Czech Republic. It is intended to use the existing industrial spur leading from the railway station to the Teplárna Dvůr Králové nad Labem. In addition to its own transport function, the design of the civic amenities is also envisaged. The new terminal will also serve as a gateway to the city. When designing a conceptual solution, it was a decisive intention to take the terminal as a place where the transport solution goes hand in hand with the public space. Terminal is in this case undeunderstood as an impetus for the development of the territory. Not only it does have to fulfill its transport function perfectly, it should also serve as a public space and connect neighboring non-homogeneous entities. Definition (promenade), filling / interconnection (trees), opening (free area - soft border). The contrast of the covered subtle promenade and the massive masses. The two sides of the triangular parcel are clearly defined by the covered promenade. To the so-called street queue are placed individual functions in the form of units 6x6 m. From the west direction there is the ending of railway inserted to the promenade and an island platform used also for the tram stop, which passes the passage from the inside. The resulting courtyard is formed by a regular tree raster, which creates a clearly defined composite space in a disparate area. This "forest" optically unifies the site and acts as the core of the entire terminal. In perspective freake, the forest while passing through the terminal change, sometimes it creates lines, sometimes surfaces. It does not define clearly the exit nor the entrance, it is open in all directions. Bus platforms are integrated into the raster of trees. While waiting for the bus, one is protected by a vault of trees. Buses leave the orchard and pass through the promenade out of the terminal to 28th October street. Towards the center, Tesco and Christmas decorations, the open space is created, creates a soft border, allows free movement of people in all directions. The vision for the future also involves continuation of the tram line further into the center. The tram would go through the tree trunks out of the terminal around the Christmas decorations. Neighboring Tesco is seen here as an opportunity, it is embedded in the terminal area, its function at the station is more than welcome. The whole traffic of the terminal is one way. All the traffic comes from the west side. Buses pull away to the street of 28 October. Tramway to Benešovo nábřeží. The train ends here.
Description
Citation
VÍTKOVÁ, K. Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Pavlína Kolcunová (člen) Ing. arch. Petra Matoušková (člen)
Date of acceptance
2017-05-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO