Koncepce vozidel SxS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit vlastní koncepční návrh vozidla SxS. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se sestává z rešerše, kde jsou podrobně rozebrány jednotlivé typy náprav používaných u SxS vozidel, jejich specifika vůči běžným typům zavěšení a následně jsou porovnány konstrukční řešení hlavních výrobců. V další části rešerše jsou pak uvedeny základní typy hnacích ústrojí. Tato kapitola je rozdělena dle částí (motor, převodovka, diferenciál atd.). I zde je kapitola týkající se speciálních požadavků na tyto komponenty a také porovnání hlavních výrobců, resp. jejich řešení. V poslední části je popsán koncepční návrh vlastního vozidla SxS s použitím některých výpočtových vztahů, avšak nejedná se o konstrukční návrh a tato část slouží spíše pro představu.
The aim of this bachelor thesis is to create your own conceptual design of an SxS vehicle. The work is divided into three main parts. The first part consists of a search, where the individual types of axles used in SxS vehicles, their specifics to common types of suspension are analyzed in detail and then the design solutions of major manufacturers are compared. In the next part of the research, the basic types of drive devices are listed. This chapter is divided into parts (engine, transmission, differential, etc.). Here, too, there is a chapter on special requirements for these components, as well as a comparison of major manufacturers, respectively. their solution. The last part describes the conceptual design of the SxS vehicle itself using some computational relationships, but it is not a structural design, and this part serves more for an idea.
Description
Citation
KYLAR, J. Koncepce vozidel SxS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Otázky oponenta: Vysvětlete ještě jednou funkci uzávěrky diferenciálu a detailně i její vliv na chování automobilu. - zodpovězeno Proč bylo pro uchycení ramen k rámu zvoleno spojení pomocí čepů? Jakým způsobem jsou uchycena ramena k rámu u vozidel kategorie UTV? - zodpovězeno Na základě čeho bylo zvoleno kritérium maximálního stoupání 30°? Nehrozí již překlopení vozidla? - zodpovězeno Otázky komise: Jak funguje automatické ovládání uzávěrky diferenciálu? - častečně zodpovězeno Vysvětlete uspořádání zádní nápravy na obr. 5 Vaší prezentace. - zodpovězeno Jak jste volil základní rozměry vozidla, rozvor, rozchod, apod.? - zodpovězeno Jak jste volil polohu těžiště vozidla? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO