Analýza ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V této práci se zabývám analýzou ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách. Byly zvoleny čtyři varianty stavebních systémů od čtyř různých dodavatelů. Podmínkou bylo, aby všechny systémy měly stejný součinitel prostupu tepla U= 0,14 [W/m2K]. Mezi tyto stavební systémy, které jsem vybral, patří Heluz, Velox, Porotherm a Ytong. Pro stavební systém Heluz bylo zvoleno zdivo Heluz Family broušené tl. 500 [mm]. Tento systém je bez kontaktního zateplení. U systému Porotherm byla zvolena keramická tvárnice Porotherm 30 tl. 300 [mm], aby systém splnil požadavek na součinitel prostupu tepla, bylo navrženo kontaktní zateplení o tl. 220 [mm]. Jako třetí stavební systém byl vybrán systém ztraceného bednění Velox a jejich produkt VELOX WS EPS PLUS tl. 420 [mm]. Tento systém splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla. Jako poslední varianta byly vybrány přesné tvárnice Ytong tl. 300 [mm]. Na tyto tvárnice bylo potřeba stejně jako u varianty Porotherm navrhnout kontaktní zateplení pro splnění podmínky na součinitel prostupu tepla. Pro jednotlivé varianty byla vytvořena projektová dokumentace, která sloužila jako podklad pro sestavení položkových rozpočtů jednotlivých variant stavebních systémů. Položkový rozpočet byl vytvořen pomocí programu KROS PLUS. Výsledné celkové ceny rozpočtů a proměnné oddíly jednotlivých variant jsou navzájem porovnány, a přehledně zobrazeny v grafech. Mezi proměnné oddíly v této práci patří: zemní práce; zakládání; svislé a kompletní konstrukce; vodorovné konstrukce; úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní; izolace tepelné. Dále bylo provedeno porovnání nákupních cen jednotlivých materiálů z ceníku výrobců s nákupními cenami z programu KROS PLUS.
The following bachelor thesis concentrates on the analysis of construction expenditures dutiny the process of introducing material and construction changes. We have selected four variant of the given construction systems supplied by four different providers. This has been conducted under the following condition: all the four variants has a common heat transfer coefficient. U= 0,14 [W/m2K]. Among the selected systems we have included Heluz, Velox, Porotherm and Ytong. Under Heluz system we have chosen Heluz Family, ground surface, thickness 500 mm. This system does not involved contact insulation. As for Porotherm, we have decided for ceramic breeze blocks Porotherm 30, thickness 300 mm, to follow the obligatory common heat transfer coefficient, therefore we have also suggested contact insulation as of 220 mm. The third system, Velox permanent boarding, VELOX WS EPS PLUS thickness 420 [mm]. This system fully complies with the heat transfer coefficient requirements. Finally, we have used Ytong breeze blocks 300 mm in thickness. For this solution there also arose a need to design the contact insulation to follow the heat transfer coefficient requirements. For ech project variant we have designed project documuntation as a the basis for further budget item calculations pertinent to each single project variant. The item budget calculation was made using KROS PLUS programme. The overall budget prices and variables in each project variant have been comapred with each other, the data processed into several graphs accordingly. Among the variables we have included ground works, founding, vertical and complete constructions, horizontal constructions, surfaře finishing works, flooring and filling works, thermal insulations. Furthermore, purchasing prices for each invividual type of material, based on provider prices list, have been compared with prices as given by KROS PLUS programme.
Description
Citation
POSPÍŠIL, P. Analýza ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO