Analýza nákladů na údržbu a opravu pozemních objektů a metodika jejich stanovení v průběhu životnosti stavby

but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMotyčka, Vítcs
dc.contributor.authorDiaz, Yvettacs
dc.contributor.refereeGašparik,, Jozefcs
dc.contributor.refereeSedlák,, Petrcs
dc.date.accessioned2022-10-25T06:54:26Z
dc.date.available2022-10-25T06:54:26Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá návrhem metodiky stanovení finančních nákladů pro údržbu a opravu pozemních objektů po dodbu morální životnosti stavby. Současně stanoví obecně jednotná pravidla pro určování těchto nákladů tak, aby byla srozumitelná i běžnému uživateli. Práce se zabývá vlivem kvality realizace a způsobu užívání stavby na výši těchto nákladů. Cílem disertační práce je stanovení metodiky pro zjištění co nejpřesnějších nákladů na údržbu a opravu již dokončených pozemních staveb. Tato metodika vychází jednak ze třídění objektů dle JKSO, dále vlastností použitých materiálů pro konstrukční prvky stavby, a z toho vyplývající funkčnosti těchto prvků a životnosti materiálů. Dále vychází z platné legislativy [1-14,22-26], která stanovuje povinnosti řádného provádění staveb a jejího užívání minimálně v době morální životnosti stavby, která se v současné době pohybuje v rozsahu od 20 do 25 let. Hlavním cílem této práce je tedy vypracování metodiky, díky které bude mít stavebník komplexní přehled o nákladech v časovém horizontu 20 až 25 let, které bude na provoz stavby potřebovat. Zabezpečí si tak maximální prodloužení životnosti stavby. Současně bude moci do systému vkládat zpětně skutečné náklady na provoz stavby, čímž vznikne přehled o skutečných nákladech, které bude moci za určitých podmínek uplatnit jako daňový náklad. Zároveň mohou být tato data dle typů jednotlivých objektů zařazena do statisticky významných souborů, které budou sloužit v budoucnu ke zpřesnění odhadu těchto nákladů.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals with the design of a methodology for determining the financial costs for the maintenance and repair of buildings under the moral life of the building. At the same time, it lays down generally uniform rules for determining these costs so that they are comprehensible to the average user. The work deals with the influence of the quality of implementation and the way of using the building on the amount of these costs. The aim of the dissertation is to determine the methodology for determining the most accurate costs for maintenance and repair of already completed buildings. This methodology is based on the classification of objects according to JKSO, as well as the properties of materials used for structural elements of the building, and the resulting functionality of these elements and the life of the materials. It is also based on valid legislation [1-14,22-26], which stipulates the obligations of proper construction and its use at least during the moral life of the building, which currently ranges from 20 to 25 years. The main goal of this work is to develop a methodology, thanks to which the builder will have a comprehensive overview of the costs in the time horizon of 20 to 25 years, which he will need for the operation of the construction. This will ensure the maximum extension of the life of the building. At the same time, it will be able to enter back into the system the actual costs of operating the construction, which will provide an overview of the actual costs, which will be able to use as a tax cost under certain conditions. At the same time, these data can be included in statistically significant files according to the types of individual objects, which will be used in the future to refine the estimation of these costs.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationDIAZ, Y. Analýza nákladů na údržbu a opravu pozemních objektů a metodika jejich stanovení v průběhu životnosti stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other148566cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208513
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectživotnost stavbycs
dc.subjectúdržba a oprava stavbycs
dc.subjectuživatel stavbycs
dc.subjectzhotovitel stavbycs
dc.subjectrozpočet stavbycs
dc.subjecttabulka životností konstrukčních dílů stavbycs
dc.subjecthodnocení nákladůcs
dc.subjectúržba stavbycs
dc.subjectSW podpora pro stanovení cen stavbycs
dc.subjectstanovení cen stavbycs
dc.subjectdatabáze cencs
dc.subjectcena konstrukčních dílů stavbycs
dc.subjectkalkulace jednotkové cenycs
dc.subjectlife of the buildingen
dc.subjectmaintenance and repair of the buildingen
dc.subjectuser of the buildingen
dc.subjectcontractor of the buildingen
dc.subjectbudget of the buildingen
dc.subjecttable of lifetimes of structural parts of the buildingen
dc.subjectcost evaluationen
dc.subjectmaintenance of the buildingen
dc.subjectSW support for setting building pricesen
dc.subjectsetting building pricesen
dc.subjectprice databaseen
dc.subjectprice of building componentsen
dc.subjectunit calculation pricesen
dc.titleAnalýza nákladů na údržbu a opravu pozemních objektů a metodika jejich stanovení v průběhu životnosti stavbycs
dc.title.alternativeAnalysis of financial costs for maintenance and repair of buildings and the methodology of their determination during the life of the buildingen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2022-10-19cs
dcterms.modified2022-10-24-12:45:28cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid148566en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.10.25 08:54:26en
sync.item.modts2022.10.25 08:12:43en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
10.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.05 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59549.pdf
Size:
257.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59549.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-60788.pdf
Size:
149.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-60788.pdf
Collections