Experimenty se snímky sítnice oka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Pozice cév v sítnici lidského oka je jednou z důležitých fyziologických biometrických vlastností každého jedince. Zpracování barevných snímků sítnice a extrakce cévní struktury představuje významnou fázi při diagnostice řady očních chorob, stejně jako při získávání biometrických údajů. V této bakalářské práci bude popsána metoda pro automatické zpracování snímků, extrakci cévního řečiště a uložení šablony pro použití v biometrickém systému. Metoda byla vyvíjena a testována na reálných snímcích sítnice pořízených digitální fundus kamerou a implementována v jazyce C++ za použití knihovny OpenCV. Tato práce také obsahuje stručný úvod do biometrie, počítačové grafiky a medicíny.
The layout of blood vessels in human eye retina is one of the important physiological biometric characteristics of every individual. The processing of color retinal images and extraction of the blood vessel structure is an important phase in diagnostics of many eye diseases as well as in gathering biometric data. An automatic method for image processing, extracting the blood vessel structure and saving a template for usage in a biometric system will be described in this bachelor thesis. The method was developed and tested on actual retinal images acquired by digital fundus camera and it was implemented in language C++ with the use of OpenCV library. This thesis also contains a brief introduction to biometrics, computer graphics and medicine.
Description
Citation
FLORYČEK, J. Experimenty se snímky sítnice oka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO