Studium mechanismu působení přísad redukující smrštění v alkalicky aktivovaných materiálech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na principy působení přísad redukujících smrštění (SRA) v alkalicky aktivovaných materiálech na bázi vysokopecní strusky. Hlavní náplní této práce je na základě provedených experimentů, vybrat nejvhodnější přísadu, pomocí které bude dosaženo minimálního smrštění a současně nebude mít negativní vliv na vlastnosti alkalicky aktivované strusky. V experimentální části této práce bylo v první řadě měřeno povrchové napětí jak jednotlivých přísad, tak jejich směsi s porovým roztokem. Následně byly připraveny zkušební vzorky ze směsi vysokopecní strusky, vodního skla a přísady redukující smrštění. U těchto vzorků bylo měřeno jejich smrštění a úbytek hmotnosti. Kromě toho byly sledovány mechanické vlastnosti těchto vzorků jako pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. Dále byl u těchto směsí stanoven počátek a konec tuhnutí pomocí Vicatova přístroje a v neposlední řadě také zpracovatelnost. Hydratační proces alkalicky aktivovaných materiálů při působení SRA byl měřen na základě kalorimetrické analýzy. Mikrostruktura připravených vzorků byla pozorována pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM-EDS) a měření celkové porozity vzorků bylo provedeno pomocí rtuťového porozimetru.
This thesis is focused on the principles of behavior of shrinkage reducing agents (SRA) in alkali-activated materials based on blast furnace slag. The main focus of this work is selecting the most suitable admixture based on experiments, by which will be achieved through minimal shrinkage and will have negative effect on the properties of alkali-activated blast furnace slag at the same time. In experimental section of this work, the surface tension as individual additives as their mixtures with pore solution were measured primarily. Then the testing samples composed of blast furnace slag, water glass and addition of SRA were prepared. Of these samples was measured shrinkage and weight loss. Moreover, their mechanical properties such as flexural and compressive strength were monitored. Next, the beginning and the end of solidification was studied using the Vicat device and last but not least workability. The hydration process of alkali-activated materials with SRA was measured calorimetrically. Finally the microstructure in prepared samples was observed using scanning electron microscopy (SEM-EDS) and the total porosity was determined by mercury porosimeter.
Description
Citation
KOMOSNÁ, K. Studium mechanismu působení přísad redukující smrštění v alkalicky aktivovaných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Studentka se ve své diplomové práci zabývala vlivem povrchově aktivních látek na smrštění cementových past. Prezentace byla jasná a srozumitelná, byly použity vhodné grafické nástroje a bylo prezentováno značné množství experimentálních dat. Poněkud vázla interpretace získaných výsledků, a to především v diskusi se členy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO