Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané soukromoprávní korporace za posledních 5 let. Finanční situace se hodnotí prostřednictvím metod finanční analýzy. Práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska. Ve druhé části je charakterizována analyzovaná společnost a následně jsou pak provedeny výpočty jednotlivých finančních ukazatelů. Na základě výsledků jsou v poslední části práce předloženy návrhy, které by mohly vést ke zlepšení současné situace společnosti.
This bachelor thesis deals with evaluation of the financial situation of a selected private corporation for the last 5 years. The financial situation is evaluated by the methods of the financial analysis. The thesis consists of three parts. The first part of the thesis is focused on theory. Analyzed company is characterized in the second part and then the individual financial indicators are calculated. Based on the results, there are presented suggestions in the last part of the thesis, which would improve the current situation of the company.
Description
Citation
ZLOCHA, J. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc - Navrhujete doporučení - úprava stávajícího informačního systému. Jaký firma používá IS a zkuste odhadnout, kolik by firmu stálo Vaše doporučení. Jaký je časový odhad implementace úprav IS? Zodpovězeno s výhradami. Jak vyhodnotíte přínos IS? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO