Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá technologii fosfatizace oceli. V teoretické části jsou nejprve shrnuty poznatky z oboru konvenčního fosfatizačního procesu, kde jsou předloženy i příklady přípravy povrchu oceli před samotným fosfátováním. V následující kapitole je rozvinuta problematika moderní metody fosfatizačního procesu, elektrolytického fosfátování. Tato kapitola pojednává o principech a charakteristice této metody. Následuje shrnutí a srovnání všech ekonomických a ekologických pozitiv elektrolytického fosfátování oproti konvenčním metodám vylučování fosforečnanů. V experimentální části je nejprve uveden popis nynějšího stavu analýzy fosfatizační lázně pro elektrolytické fosfátování ocelového drátu. Cílem experimentální části je nalezení analytické metody proveditelné v provozních podmínkách fosfatizační linky. V další kapitole jsou popsány všechny provedené analytické metody – měření hustoty, indexu lomu, vodivosti, redoxního potenciálu, pH, turbidimetrie a stanovení obsahu síranů, železa a fosforečnanů. Vyvrcholením práce je diskuze všech provedených metod v souvislosti s praktickým využitím v provozních podmínkách fosfatizační linky a konkrétní návrh vybraných analytických metod.
This work deals with phosphating technology of steel. In theoretical part are summarized facts about conventional phosphating process, including steel surfaces pretreatment. In the next chapter the latest contemporary technology of phosphating is discussed, i.e. electrolytic phosphating. This chapter contains principles and characteristics of this technique. Than follow comparisons of electrolytic phosphating and conventional process, concerning economical and ecological aspects. In experimental part is firstly stated nowaday situation of process analyses of phosphating bath for electrolytic phosphating. Intention of experimental part is finding of analytical technique which can be used in operating conditions of phosphating production line. Next chapter render an account of all analytical techniques – measuring of density, refractive index, conductance, reduction potential, pH, turbidity and determination of sulphate, iron and phosphate by indicator papers. Discussion of all results leads to conclusions on tested techniques in connection with practical use in operating conditions of phosphating production line and recommendations for use of individual analytical techniques.
Description
Citation
BRZUCHAŃSKÁ, A. Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Diplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce jasně a srozumitelně. Práce byla zaměřena velmi prakticky a přinesla použitelné výsledky. Na dotazy oponenta odpověděla správně. V diskuzi se členy komise prokázala slušnou znalost problematiky diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO