Vliv filtrace dat na kvalitu subtraktivní angiografie mozkových cév z CT dat mozku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je návrh filtračných metód pre výslednú kvalitu digitálnej subtrakčnej angiografie. Úlohou filtrácie je v tomto prípade potlačenie šumu a silných štruktúr pre zvýraznenie anatómie ciev. K tomutu účelu sú k dispozícii reálne pacientské dáta získané pomocou systému výpočetnej tomografie. V tejto práci sa dôraz kladie hlavne na potlačenie šumu. Jednotlivé filtračné techniky boli realizované v prostredí Matlab. Práca ďalej zoznamuje čitateľa s teóriou cievneho zásobovania mozgu, jeho metódami zobrazovania a popisom filtrov ako diskrétne operátory.
The aim of the bachelor thesis is to design filtering methods for the resulting quality of digital subtraction angiography. The role of filtration in this case is to suppress noise and strong structures to enhance vessel anatomy. Real patient data obtained using a computed tomography system are available for this purpose. In this work, the emphasis is mainly on noise suppression. Individual filtration techniques were implemented in MATLAB. The work further acquaints the reader with the theory of vascular supply to the brain, its imaging methods and the description of filters as discrete operators.
Description
Citation
ŠIPULA, S. Vliv filtrace dat na kvalitu subtraktivní angiografie mozkových cév z CT dat mozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Lamoš položil otázku, co bylo ground truth pro hodnocení segmentace cév? Čím si vysvětlujete, že je Gaussovský filtr o tolik jiný než ostatní filtry? Ing. Čmiel položil otázku, proč jsou na snímku v prezentaci pravidelné struktury a co je jejich podkladem? Ing. Sekora uvedl formální připomínku k jednomu z citovaných zdrojů. Ing. Ronzhina položila otázku, podle jakého kritéria byly vybírány filtry? Co bylo základní podmínkou, kterou musí filtr splňovat? Šly by výsledky zlepšit i nějakým dalším přístupem? Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO