Interakce architektury a geomagnetického pole

but.defenceDisertační práce je ve své obsahové sttruktuře nevyvážená, ale jejím přínosem je, že se zabývá dosut zatím málo studovanou oblastí vlivu změn geomagnetického pole na kvalitu vnitřního prostředí. Tato část práce je přínosná jak pro praxi, tak pro vědní obor.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŽabičková, Ivanacs
dc.contributor.authorHolá, Magdacs
dc.contributor.refereeIng.David Eyercs
dc.contributor.refereeRNDr.Eleonora Čermákovács
dc.contributor.refereeMenšíková, Naděždacs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:17:15Z
dc.date.available2021-11-22T22:17:15Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractS tendencí uplatňování nových technologických zásad a vědeckého výzkumu obecně se klade vyšší důraz na vlivy životního prostředí (vše, co člověka obklopuje – stavby v exteriéru i interiéru, materiály, urbanistický prostor) a současně také na trvale udržitelný rozvoj, ekologie, apod. Všechny tyto požadavky spolupůsobí na zdraví a psychickou pohodu člověka. Vlivem globálních klimatických změn, o kterých nedávno oficiálně zveřejnil zprávu Mezinárodní panel pro klimatickou změnu (IPCC), jsou kladeny větší nároky na snižování podílu emisí vypouštěných do ovzduší. Jestliže dříve stavebník požadoval od stavby optimální funkční řešení a kvalitní estetický výraz, tak dnes k tomu navíc přibývá potřeba snižování energetické náročnosti, související i s použitím ekologických materiálů z obnovitelných zdrojů a komplexně splňující myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Celosvětový společenský trend se navrací k tradičním přístupům k tvorbě prostředí (uplatňování přírodních materiálů, Feng Shui, stavební biologie, apod.). A nároky se dnes sdružují z řady zdánlivě nesouvisejících oborů, jakými jsou geofyzika, medicína, architektura, stavební inženýrství, atd. a z jejich zjištění, dle hledisek daných oborů, jsou sestavována obecná pravidla zdravého bydlení. Nově vznikající a stále se rozvíjející struktura pro hodnocení staveb a vlivu vnitřního prostředí budov si klade za cíl zkoumat vztahy mezi člověkem a jeho životním prostředím budovy, tedy primárně s místem bydliště, kde člověk tráví minimálně jednu třetinu života. Budovy, jejichž umístění, orientace, hmota, materiály použité na samotnou stavbu i ty, kterými se lidé obklopují v interiéru a mnohé další pak ovlivňují fyzikální a fyziologické děje. Nejen zdraví, ale i psychická pohoda člověka je tak značně determinována celou škálou vztahů a vazeb. Vzájemný vztah mezi architekturou a geomagnetickým polem jsou hlavním tématem disertační práce, která však obsahuje i sumarizaci veškerých hodnot, jenž je důležité brát při vytváření kvalitního vnitřního prostředí v úvahu. Bez komplexního zhodnocení a zařazení do struktury požadavků by geomagnetické pole a jeho vliv bylo vytrženo z kontextu.cs
dc.description.abstractWith the application of new technological trends and principles of scientific research in general, places on environmental influences (everything what surrounds human - building interior and exterior materials, urban areas) and also with sustainable development and ecology, etc., and on health and psychological well-being humans and thus puts on architecture and building entirely new demands on the application of new principles. Due to global climate change, which recently published the official report of the International Panel on Climate Change (IPCC), are placed on reducing the emissions into the atmosphere greater demands on. If architects previously were requested by the client, building with optimal solutions and functional expression of aesthetic quality, so now in addition to increasing demand on building´s solution with low power consumption using environmentally friendly materials from renewable resources and completely satisfying idea of sustainable development. Global societal trends is reverting to the traditional approaches to creating an environment (the application of natural materials, Feng Shui, Building Biology, etc.). The growing trend in today's society on issues of sustainable development, conservation of natural conditions, examining the effects of construction on human health and psychological well-being, which the aims bring together experts seemingly unrelated fields such as geophysics, medicine, architecture, civil engineering, etc., and their findings, according to aspects of the disciplines draw general rules of healthy living. Emerging and still evolving field aims to examine the relationship between man and his environment. The logical starting point is therefore in the context of examining the structure of the first dwelling. Buildings where people spend at least one third of their life. Building, whose location, orientation, mass, materials used in building itself as well as those that surround people in the interior, and many others will affect the physical and physiological action. Not only health but also mental well-being of man is as much determined by a whole range of relationships and linkages. Structural system guidelines for healthy living is the main reason of the work, clear what assumptions we have taken into account in the design and how it specifically relates to a quality place to rest – the Geomagnetic field is one of the base point, which lead to healthy living. Interaction of architecture and geomagnetic field and their values are processed in the evaluation system. It would lead to clarification of the relationship between the occurrence of these anomalies and building materials, construction, site selection for construction of buildings and other solutions. I will desribing the relationship between human´s health and the incidence of these artificial or natural anomalies at the same time.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationHOLÁ, M. Interakce architektury a geomagnetického pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other38312cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3903
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVnitřní mikrolima budovcs
dc.subjectmagnetismuscs
dc.subjectgeomagnetické polecs
dc.subjectgeomagnetické mikroklima vnitřního prostředí budovcs
dc.subjectanomálie geomagnetického polecs
dc.subjectbiopole člověkacs
dc.subjectbuilding indoor climateen
dc.subjectmagnetismen
dc.subjectgeomagnetic fielden
dc.subjectgeomagnetic indoor climate of buildingsen
dc.subjectanomalies of geomagnetic fielden
dc.subjecthuman bio-fielden
dc.titleInterakce architektury a geomagnetického polecs
dc.title.alternativeInteraction of architecture with geomagnetic fielden
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2013-06-27-13:06:50cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid38312en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:17:15en
sync.item.modts2021.11.22 22:42:15en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav stavitelstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
673.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Stanovisko skolitele k obhajobe.pdf
Size:
263.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Stanovisko skolitele k obhajobe.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-OPONENTSKY POSUDEK_Eyer1.pdf
Size:
384.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-OPONENTSKY POSUDEK_Eyer1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky posudek Cermakova.pdf
Size:
185.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky posudek Cermakova.pdf
Collections