Systém řízení báze dat v operační paměti

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Objektem zájmu této diplomové práce je proprietární databázové rozhraní pro správu tabulek v operační paměti. Na začátek je podán krátký úvod do problematiky databází. Následuje představení koncepce databázových systémů využívajících jako datový nosič operační paměť a jsou rozebrány přednosti i nedostatky tohoto řešení. V závěru teoretického úvodu je uveden přehled existujícím systémů. V práci dále následuje prezentace základních informací o energetickém řídícím systému RIS s návazností na jeho paměťové databázové rozhraní. Poté se práce zaměřuje na specifikaci a návrh požadovaných úprav a rozšíření tohoto rozhraní. Následně je popsána realizovaná implementace a představeny výsledky testů. V závěru jsou pak shrnuty dosažené výsledky a diskutován budoucí vývoj.
The focus of this thesis is a proprietary database interface for management tables in memory. At the beginning, there is given a short introduction to the databases. Then the concept of in-memory database systems is presented. Also the main advantages and disadvantages of this solution are discussed. The theoretical introduction is ended by brief overview of existing systems. After that the basic information about energetic management system RIS are presented together with system's in-memory database interface. Further the work aims at the specification and design of required modifications and extensions of the interface. Then the implementation details and tests results are presented. In conclusion the results are summarized and future development is discussed.
Description
Citation
PEHAL, P. Systém řízení báze dat v operační paměti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaké typy dotazů nad tabulkami je možné provádět v současné verzi systému řízení báze dat? Je zde prováděna optimalizace dotazů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO