Modelování dynamických systémů pomocí elektromechanické analogie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá riešením a modelovaním dynamických systémov za pomoci elektromechanickej analógie. Je prevedená rešerš o využití elektromechanickej analógie systémov. Ďalej je popísaný mechanický model piezoelektrického nosníku pomocou diferenciálnych rovníc a následne vytvorený ekvivalentný obvod s využitím napäťovej analógie u ktorého je simulovaný výkon. Pre elektromagnetický vibračný generátor je zostrojený mechanický model a jemu ekvivalentný obvod pomocou prúdovej analógie. Poslednou časťou práce je modelovanie komplexných piezoelektrických a elektromagnetických modelov a vplyv hmotností telies na vibrácie.
This thesis deals with solving and modelling of dynamical systems using electromechanical analogy. A review of the use of electromechanical analogy of systems is made. Then a mechanical model of a piezoelectric beam is described by using differential equations and subsequently an equivalent circuit is made by using a voltage analogy, in which the power is simulated. A mechanical model and its equivalent circuit are made for the electromagnetic vibration generator using current analogy. The last part of the work is the modelling of complex piezoelectric and electromagnetic models and the influence of body weights on the vibrations.
Description
Citation
LEGERSKÝ, F. Modelování dynamických systémů pomocí elektromechanické analogie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže vysvětlit, kdy pracujete s absolutními a relativními souřadnicemi? Co musí být splněno, aby dynamický hltič vibrací plnil svoji funkci? Můžete vysvětlit základní rozdíl mezi napěťovou a proudovou analogií a zhodnotit, který přístup je jednodušší na modelování? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako uspokojivá / D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO