Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním se soustřeďuje na~instalaci operačního systému Linux na~starší počítače, který plní funkci jako brána pro připojení klientů ve~vnitřní síti do internetu. V práci je uveden popis vytvoření pokročilého filtrování s~pomocí iptables. Ukazuje některé typy bezpečnosti proti útokům z Internetu. V~dalších kapitolách jsou probrány pokročilé mechanismy řízení provozu (jako tc a qdisc). Tento systém front se ukazuje jako velice přínosný všude tam, kde je potřeba hierarchicky dělit provoz mezi uživatele. Jsou popsány typy front a~sestavena konfigurace pro klienty ve vnitřní síti. Dále je uvedeno použití dns serveru typu caching-only a také aplikace denyhosts, která zvyšuje celkovou bezpecnost systému. Mít vlastní DNS server se osvědčuje, zejména pokud chceme snížit datový provoz. Poslední kapitola se zabývá radius serverem a jeho implementací s použitím apache a databáze mysql. Popsány jsou možnosti některých konfiguračních voleb jednotlivých služeb a také uvedeny příklady konfigurací. Nakonec je předveden systém pro autentizaci uživatelů skrze RADIUS server. Celá práce se snaží poskytnout komplexní pohled na problematiku bezpečnosti a~filtrování.
The thesis Establishment of the Linux internet gateway using advanced filtering focuses on~the installation of~the Linux operating system on~the older computers, that functions as a gateway to connect clients in the internal network to the Internet. The thesis describes creation an advanced filter with using iptables. Shows some types of security against attacks from the Internet. The other chapters are discussed, advanced traffic control mechanism (such as a TC and a qdisc). The system queue, it is highly beneficial where it is necessary to hierarchically divide traffic between users. It describes types of queue and assembled configurations for clients in the internal network. Next chapter describes the DNS server caching-only type and application denyhosts, which increases the overall security system. Have your own DNS server is certified, especially if we want to reduce the data traffic. Last chapter describes the RADIUS server and its implementation using Apache and MySQL database. Furthermore, the configuration options are described and the examples of the particular configurations are provided. Finally, it presented a system for authentication through the RADIUS server. The thesis seeks to provide a~complex view of security and filtering.
Description
Citation
MATOCHA, T. Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Jiří Přibil (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Pro jakou cílovou skupinu uživatelů je Vámi navržená brána určena? Jaký význam má použití adresáře chroot u služby bind?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO