Aplikace pro zobrazení struktury konečného automatu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je aplikace, která převádí textovou podobu konečného automatu na tzv. "stavový diagram", který je obecně pro vyjádření vzájemných vazeb názornější, než textová forma. Nejprve se strojová podoba konečného automatu určité syntaxe převede do objektové podoby a doplní se o další udaje. Následuje algoritmizace hledání vhodných umístění pro jednotlivé stavy, aby struktura jejich přechodu byla přehledná a srozumitelná s ohledem na komplexnost zadaného konečného automatu. Aplikace vytvoří sadu ekvivalentních zobrazení v různé formě a dodá vhodné informace pro snadnou interpretaci výsledku.
The goal of this thesis is to create an application that converts text form of a finite state machine to a state diagram. First, the code form of finite state machine syntax is transformed into the object form and complemented by additional data. The algorithm of finding appropriate placement for individual state of structure follows to make their transition clear and understandable with considering the complexity of a given finite state machine. The application creates a set of equivalent views in various form and delivers the appropriate information for easy interpretation of results.
Description
Citation
POLCER, O. Aplikace pro zobrazení struktury konečného automatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm uspokojivě (D) . Otázky u obhajoby: Z čeho vycházíte v návrhu algoritmů pro zobrazení? Jedná se čistě o vaši vlastní tvorbu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO