Použití konduktometrické metody pro měření vodivosti korozní vrstvy olověných slitin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Olověné akumulátory jsou nejstarším a nejpoužívanějším typem sekundárních článků. Jejich nejčastějším použitím je coby zdroj energie startéru u automobilů. Pro nové aplikace jako je použití v hybridních elektrických vozidlech (HEV) by mohly být použity olověné akumulátory v bipolárním provedení pro jejich vysoký výkon. Bipolární olověné akumulátory ale zatím čelí výrazným technickým problémům, které limitují jejich použití v těchto aplikacích. Mezi tyto patří parazitní reakce, tvorba plynu, odvod tepla z vnitřku baterie a výrazným problémem je koroze substrátu. Diplomová práce se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu bipolárních akumulátorů ve světě se zaměřením právě na korozi substrátu. Práce popisuje konduktometrickou metodu měření vodivosti roztoků a modifikuje ji pro měření vodivosti žeber olověné mřížky. Z té se dá určit, že čím rychleji dochází ke ztrátám vodivosti, tím rychleji materiál koroduje. Práce dále popisuje přípravné experimenty pro ověření funkčnosti konduktometrické metody pro měření rychlosti koroze mřížky a experimenty na elektrodách z různých olověných slitin, pro které byla testována rychlost koroze.
Lead-acid batteries are the oldest and most common type of secondary cells. Their biggest use is as a power source for a car starter. Bipolar lead-acid batteries could also be used for new applications such as power sources for hybrid electrical vehicles (HEV) for their high power. But there are still many technical problems limiting its use in these applications, which have to be overcome. This could cover parasite reactions as is gas creation, heat removal from the battery and another big problem is substrate corrosion. This diploma thesis concerns the actual state of bipolar lead batteries in the world with detail orientation to substrate corrosion. This thesis describes the conductometric method of lotion conductivity measurement and its modification for measurement of lead grid conductivity. From that we can find out, that when material loses more conductivity, the greater the corrosion. This thesis describes needed preparative experiments for assurance, that the conductometric method can be used for corrosion speed measurement and there are other experiments testing different lead alloys for corrosion speed.
Description
Citation
NEORAL, J. Použití konduktometrické metody pro měření vodivosti korozní vrstvy olověných slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Jaký je rozdíl v uplatnění AGM a gelových akumulátorů? Popište AGM akumulátor. Kterou vlastnost pokládáte za nejvýznamější u této úpravy olověného akumulátoru? Jak souvisí svorkové napětí a kapacita? Co vyjadřují hodnoty naměřených odporů? Jak dochází ke zvýšení vodivosti roztoků? Jaká je chyba měření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO