Studium proveditelnosti 3D tisku kovů jakožto technologie pro prototypovou výrobu plastových dílů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na proveditelnost kovového 3D tisku. Matrice z nástrojové oceli 90MnCrV8 je časově náročná a nákladná při výrobě konvenční metodou. Při zvážení použití matrice na maximálně 50 ks výlisků je možné volit jiný materiál, než nástrojovou ocel. Z nabízených možností kovového 3D tisk byly vybrány 2 vhodné metody, jde o SLM a WAAM, kde metoda WAAM se jeví jako levnější. Dostupné materiály za náhradu oceli 90MnCrV8 jsou kovový drát G4Si1 pro metodu WAAM a korozivzdorná ocel X2CrNiMo17-12-2 pro metodu SLM. Po uvedení všech možností a vyhodnocení lze vidět, že proveditelnost kovového 3D tisku jako náhrada konvenční výroby nástroje je možná.
This bachelor thesis is focused on the feasibility of metallic 3D printing. The 90MnCrV8 tool steel die is time consuming and expensive to manufacture by conventional methods. When considering the use of a die for a maximum of 50 pieces of moldings, it is possible to choose a material other than tool steel. From the offered possibilities of metal 3D printing, 2 suitable methods were selected, namely SLM and WAAM, where the WAAM method appears to be cheaper. Available materials for steel replacement 90MnCrV8 are metal wire G4Si1 for WAAM method and stainless steel X2CrNiMo17-12-2 for the SLM method. After listing all the options and evaluations, it can be seen that the feasibility of metallic 3D printing as a replacement for conventional tool production is possible.
Description
Citation
KOVÁŘ, T. Studium proveditelnosti 3D tisku kovů jakožto technologie pro prototypovou výrobu plastových dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Vysvětlete princip metody SLS? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Vysvětlete princip technologie ADAM? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Kde jste získal hodnoty nákladů? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO