Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených krémů. Výstupem práce jsou návrhy na zefektivnění těchto systémů.
The bachelor thesis is focused on the supply and storage of the chosen company. The work includes analysis of the current supply and storage system in the chosen company TIPAFROST Jsc., which deals with the manufacture frozen creams. The results of this work are suggestions to streamline these systems.
Description
Citation
VENHODA, P. Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
prof. Píška: dle oponenta nelze určit, které části jsou převzaty ze sekundarních zdrojů a které jsou prací studenta. Vypracoval jste práci sám? - odpovězeno ano otázky oponenta práce - neod Ing. Videcká: jak je podložena 10% úspora nákladů v práci? Na straně 51 uvádíte, že firma systém Helios nevyužívá dostatečně. Nějaké návrhy zlepšení? Z čeho jste vycházel při dodavatelském auditu? - Odůvodnění: BP nesplnila vytyčené cíle, zvolené metody řešení byly nedostatečné, stejně jako data a informace k ekomomickému zhodnocení. Student nedokázal uspokojivě zodpovědět otázky členů komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO