Rezidence Lužická

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Navrhovaný objekt se nachází v městské části Horní Kosov města Jihlavy. Je navržen jako samostatně stojící se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V objektu je celkem 12 bytových jednotek, přičemž jednotky umístěné ve 2. nadzemním podlaží a výše mají prostorné balkony. Ke každému bytu náleží vlastní sklepní kóje umístěná v podzemním podlaží, kde se dále nachází kočárkárna, technická místnost, úklidová místnost, sklepní kóje určené k pronájmu a posilovna přístupná pouze obyvatelům bytového domu. V 1.NP se nacházejí dvě kanceláře s vlastními vchody. Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm a výtahem. Budova je založena na železobetonové desce, svislé nosné konstrukce tvoří betonové zalévací tvarovky v suterénu a keramické tvárnice nad terénem. Celá budova je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny předpjatými železobetonovými deskami Spiroll. Zastřešení je navrženo jako vegetační plochá střecha s atikou. Obytný dům je navržen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie.
The subject of the bachelor thesis is the elaboration of documentation for the construction of a residential building. The proposed building is located in the Horní Kosov district of Jihlava. It is designed as a detached building with four above-ground and one underground floor. There are a total of 12 residential units in the building, the units located on the 2nd floor and above have spacious balconies. Each apartment has its own cellar located on the underground floor, where there is also a carriage room, utility room, cleaning room, cellar for rent and a gym accessible only to residents of the apartment building. On the 1st floor there are two offices with their own entrances. The individual floors are connected by a staircase and an elevator. The building is based on a reinforced concrete slab, the vertical load-bearing structures consist of concrete poured blocks in the basement and ceramic blocks above the ground. The entire building is insulated with the ETICS contact insulation system. Horizontal structures are made of prestressed reinforced concrete slabs Spiroll. The roofing is designed as a vegetated flat roof with an attic. The residential building is designed as nearly zero energy building.
Description
Citation
TESAŘOVÁ, S. Rezidence Lužická [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka si připravila prezentaci své závěrečné práce s názvem Rezidence Lužická. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Studentka si připravila odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO