Cyklická plasticita a nízkocyklová únavová odolnost materiálů připravených metodou Cold Spray

but.committeeprof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Vlastní obhajoba závěrečné práce 2. Posudek vedoucího práce 3. Posudek oponenta 4. Odpovědi na dotazy oponenta 5. Odpovědi na dotazy komise: * způsob určení střední velikosti částic ze zjištěné distribuční křivky * co je míněno pojmem "tažné homogenní materiály", jak v nich dochází k nukleaci únavové trhliny * co vše jste na řešení tématu práce udělal vlastníma rukama * proč byly porovnávány mechanické vlatsnosti materiálu po kinetické depozici (výrazné zpevnění) s komerčním materiálem v základní stavu * z pohledu technologie cold spray je lepší prášek s úzkou distribucí velikosti částic a nebo se širší * vysvětlení obr. 65 v práci * metodika přípravy metalografických vzorkůcs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMateriálové inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZapletal, Josefcs
dc.contributor.authorBrůža, Jaromírcs
dc.contributor.refereeŠulák, Ivocs
dc.date.accessioned2023-07-17T09:10:49Z
dc.date.available2023-07-17T09:10:49Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractDiplomová práce se v teoretické části zaměřuje na technologii Cold spray a parametry ovlivňující účinnost a kvalitu depozice. Dále je zde úvod do procesu únavy materiálů. Teorie je zakončena shrnutím současných poznatků týkajících se materiálů vytvořených Cold spray technologií v oblasti únavy. V praktické části byla vytvořena objemová tělesa z materiálu EN AW7075. Z těles byly elektrojiskrově vyřezány vzorky pro tahové a únavové zkoušky. Z materiálu a prášku byly vytvořeny metalografické výbrusy pro určení porozity pomocí Archimedova zákonu, tvrdosti dle Vickerse a vyhodnocení EDS a EBSD analýzy. Z tahových zkoušek byly zjištěny základní mechanické vlastnosti a z únavových zkoušek byly stanoveny Wöhler-Basquinovy parametry spolu s křivkou životnosti. Následně došlo k fraktografické analýze lomových ploch pomocí SEM.cs
dc.description.abstractIn the theoretical part, the diploma thesis focuses on Cold spray technology and parameters affecting the efficiency and quality of deposition. Next, there is an introduction to the fatigue process of materials. The theory is concluded with a summary of the current knowledge regarding materials created by Cold spray technology in the field of fatigue. In the practical part, volumetric bodies were created from the material EN AW7075. Specimens for tensile and fatigue tests were cut from the bodies by electrosparking. From the material and powder, metallographic cuttings were created for the determination of porosity using Archimedes’ principle, hardness according to Vickers and evaluation of EDS and EBSD analysis. The basic mechanical properties were determined from the tensile tests and the Wöhler-Basquin parameters were determined from the fatigue tests along with the life curve. Subsequently, a fractographic analysis of fracture surfaces using SEM took place.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationBRŮŽA, J. Cyklická plasticita a nízkocyklová únavová odolnost materiálů připravených metodou Cold Spray [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.cs
dc.identifier.other145599cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/213340
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAditivní výrobacs
dc.subjectaditivní technologiecs
dc.subjectAMcs
dc.subjectCold Spraycs
dc.subjectCScs
dc.subjectÚnavacs
dc.subjectNízkocyklová únavacs
dc.subjectHliníkové slitinycs
dc.subjectEN AW7075cs
dc.subjectEDScs
dc.subjectEBSDcs
dc.subjectPorozitacs
dc.subjectMechanické vlastnostics
dc.subjectTvrdostcs
dc.subjectMez pevnostics
dc.subjectWöhler-Basquinovy parametrycs
dc.subjectúnavová životnostcs
dc.subjectfraktografiecs
dc.subjectAdditive manufacturingen
dc.subjectadditive technologyen
dc.subjectAMen
dc.subjectCold Sprayen
dc.subjectCSen
dc.subjectFatigueen
dc.subjectLow cycle fatigueen
dc.subjectAluminum alloysen
dc.subjectEN AW7075en
dc.subjectEDSen
dc.subjectEBSDen
dc.subjectPorosityen
dc.subjectMechanical propertiesen
dc.subjectHardnessen
dc.subjectUltimate strengthen
dc.subjectWöhler-Basquin parametersen
dc.subjectfatigue lifeen
dc.subjectfractographyen
dc.titleCyklická plasticita a nízkocyklová únavová odolnost materiálů připravených metodou Cold Spraycs
dc.title.alternativeCyclic plasticity and low-cycle fatigue resistance of materials prepared by the ColdSpray methoden
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-13cs
dcterms.modified2023-06-13-15:44:05cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid145599en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.07.17 11:10:49en
sync.item.modts2023.07.17 10:00:49en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145599.html
Size:
10.97 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145599.html
Collections