Expozice fotorezistu přes LCD panel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou zařízení využívající panel s tekutými krystaly pro vytvoření motivu při expozici fotorezistu ultrafialovým zářením. Pro funkční návrh je nezbytné porozumět a chápat jednotlivé dílčí části zařízení, fyzikální principy i řízení procesu expozice. První část textu se zabývá teoretickým souhrnem, který by měl čtenáře uvést do problematiky, o které se dále pojednává. Dále následuje rozbor a návrh řešení konkrétní překážek týkajících se návrhu a procesu realizace zařízení. Součástí práce je výroba prototypu zařízení, vytvoření softwaru zařízení a ovládací aplikace s uživatelským prostředím, přes které je zařízení ovládáno. Práce dále obsahuje simulace, CAD model prototypu, dokumentaci a naměřené výsledky expozice.
The bachelor thesis deals with the design and development of a device using a liquid crystal display panel to create a motif when exposing a photoresist to ultraviolet radiation. For a functional design, it is essential to understand and comprehend the various components of the device, the physical principles and the control of the exposure process. The first part of the text is a theoretical summary that should introduce the reader to the issues discussed in the following sections. This is followed by an analysis and proposed solutions to specific obstacles related to the design and realization process of the device. The work includes manufacturing of a prototype device, the creation of the device software, and a user interface application through which the device is controlled. The thesis also contains simulations, a CAD model of the prototype, documentation and measured exposure results.
Description
Citation
FIALA, M. Expozice fotorezistu přes LCD panel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Jaká byla vlnová délka použitého UV záření? 2. Jaký typ skla jste použil při konstrukci? 3. Je vlnová délka použitého záření stále stejná i po aplikovaných 120 minutách?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO