Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení výkonosti podniku HEDVA, a.s. pomocí metod finanční analýzy v letech 2016-2020, s cílem vytvoření návrhů na její zlepšení. Práce je rozdělena na teoretická východiska, ve kterých je vysvětlen pojem Finanční analýza, její ukazatele a indexy. V analytické části je zachycen vývoj jednotlivých ukazatelů a na základě výsledků jsou navrhnuta opatření ke zlepšení situace v podniku.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the performance of HEDVA, a.s. using methods of financial analysis in the years 2016-2020, in order to create proposals for its improvement. The work is divided into theoretical background, which explains the concept of financial analysis, its indicators and indices. The analytical part captures the development of individual indicators and based on the results, measures are proposed to improve the situation in the company.
Description
Citation
BÁRTOVÁ, R. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázka oponenta práce: Komentář k navrženým východiskům, rozdělení na dlouhodobá a krátkodobá východiska. - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Zhodnocení připravenosti společnosti na krizová období (Covid-19, válka) - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Identifikace slabých a silných stránek vyplývajících z provedené analýzy. - Odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Jaký byl důvod nákupu společnosti z Belgie? - Odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Jakým způsobem aktuálně společnost ošetřuje kurzové riziko? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO