Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce na téma Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech se zabývá přechodnými ději vznikajícími při trojfázovém zkratu na výstupních svorkách synchronního generátoru. Úvodní část diplomové práce na téma Teorie přechodných dějů v synchronních generátorech se zabývá teoretickým popisem přechodných dějů vznikajících při trojfázovém zkratu na výstupních svorkách synchronního generátoru. Pojednává o existenci stejnosměrných a střídavých složek zkratových proudů tekoucích vinutím statoru při trojfázovém zkratu a následně pojednává o průběhu reaktancí statorového vinutí po dobu trvání trojfázového zkratu na svorkách synchronního generátoru. Následující část diplomové práce na téma Technické zadání měřicího systému pro analýzu přechodných dějů v synchronních generátorech se zabývá analýzou technického zadání charakterizujícího měřicí senzory, které snímají měřené elektrické veličiny popisující svým průběhem přechodné děje. Na základě technického zadání je navržen měřicí hardware od firmy National Instruments. Navazující část diplomové práce na téma Měřicí hardware pro měření přechodných dějů v synchronních generátorech jako platforma PXI/SCXI se zabývá popisem technických parametrů navrženého měřicího hardwaru pro měření přechodných dějů. Praktická část diplomové práce na téma Software TransientVIEW pro analýzu přechodných dějů v synchronních generátorech podrobně popisuje softwarovou koncepci uživatelských prostředí softwaru TransientVIEW, který je vyvinut ve vývojovém prostředí LabVIEW 8.6 firmy National Instruments. Dále podrobně pojednává o implementovaných uživatelských funkcích, které uživateli softwaru umožňují precizní a efektivní práci při analýze přechodných dějů v synchronních generátorech.
My master´s thesis named “Automated measurement of transient phenomena of synchronous generators“ deals with transient phenomena appearing during a three-phase short-circuit on output clips of synchronous generators. Introduction of my master´s thesis named “Theory of transient phenomena of synchronous generators” deals with a theoretic description of transient phenomena appearing during a three-phase short-circuit on output clips of synchronous generators. This part treats the existence of direct and alternating components of short-circuit currents flowing in stator winding during a three-phase short circuit. Afterwards it treats reactances of stator windidng for the duration of a three-phase short-circuit on clips of synchronous generators. Theme of the following part of the master´s thesis is “Technical setting of measuring system for analysis of transient phenomena of synchronous generators”. This part deals with an analysis of technical setting that characterizes measuring sensors. These sensors scan measured electrical magnitudes that describe transient phenomena. Measuring hardware by a firm National Instruments is designed on the basis of technical setting. Following part of the master´s thesis named “Measuring hardware for measuring of transient phenomena of synchronous generators as a platform PXI/SCXI” deals with a description of technical characteristics of designed measuring hardware for measuring transient phenomena. Practical part of the master´s thesis named “Software TransientVIEW for analysis of transient phenomena of synchronous generators” describes in detail a software conception of user interface of software TransientVIEW that is developed in a developing interface LabVIEW 8.6 by the firm National Instruments. Afterwards it treats implemented user functions that allows exact and effective work with analysis of transient phenomena of synchronous generators.
Description
Citation
HVĚZDA, J. Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma: Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech. Popsal návrh měřicího pracoviště. Prezentoval software, který byl vytvořen pro navržený měřicí systém. Popsal uživatelské prostředí tohoto programu. Dále shrnul možnosti tohoto programu. Odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO