Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace vybraného podniku za období 2009–2013. Cílem práce je celkové zhodnocení finanční situace podniku IZOL94, s.r.o. a návrh takových opatření, jež povedou ke zlepšení současné finanční situace. Nejprve jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti strategické a finanční analýzy, které budou rozvinuty v praktické části. V další části jsou zachyceny informace o podniku a analýzy současného stavu vybraného a konkurenčního podniku. Třetí část práce zachycuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávající finanční situace podniku.
This bachelor’s thesis on „Evaluation of the financial situation in the firm and proposals to its improvement” analyzes the financial situation selected company between the years 2009–2013. The aim of the thesis is to assess the overall financial situation of the enterprise IZOL94, s.r.o. and to form proposals leading to the improvement of the current financial situation. At first are summarizes the theoretical knowledge of strategic and financial analysis that will be used to develop in the practical part. In the next part are captured the information about the company and analyzes the current status of the selected and competitive company. Third part of the work captured the proposals and recommendations to improve current financial situation of the company.
Description
Citation
POHLOVÁ, A. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. Monika Hodinková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
otázky vedoucího práce - odpovězeno otázka oponenta práce - odpovězeno doc. Brychta: Na straně 92 uvádíte kalkulaci nákladů a tržeb pesimistické varianty projektu. Co zahrnují Vámi navrhované náklady a co tržby? - odpovězeno doc. Bartoš: Hlavním sortimentem jsou těsnící manžety a jaký další sortiment vyrábí? - odpovězeno doc. Bartoš: Kolik procent zákazníků jsou velcí odběratelé? - odpovězeno doc. Bartoš: E-shop budou používat stávající zákazníci, jedná se tedy o zautomatizování objednávky? - odpovězeno doc. Bartoš: V jaké výši se nyní pohybují tržby společnosti právě v návaznosti na Váš návrh přesunu objednávek přes e-shop? - odpovězeno Komise se shodla, že bakalářská práce je nadstandardně zpracována, a zároveň si je vědoma chybného výpočtu hospodářského výsledku u navrhovaných variant (nezahrnutí veškerých nákladů). Navzdory uvedené chybě je právě s ohledem na její nadstandardnost hodnocena výsledným stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO