Výroba tvarové součásti stříháním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 3 mm. Materiálem součásti je konstrukční ocel EN S235JRG1. Na základě literární studie bylo popsáno několik možných způsobů výroby součásti a vzhledem k požadované přesnosti, kvalitě povrchu střižné plochy a výrobnímu množství (100 000 ks/rok) byla zohledněna výroba technologií přesného stříhání. Pro výrobu součásti byl zvolen trojčinný hydraulicky lis HFA 3200plus od firmy Feintool. Střižný nástroj byl navržen s pohyblivým střižníkem a střihadlo je navrženo s využitím normalizovaných dílů. Na závěr bylo provedeno ekonomické porovnání mezi metodami přesného stříhání, klasického stříhání a nekonvenční technologii s využitím laseru.
The thesis elaborated in an undergraduate degree in Manufacturing Technology, proposes a technology for cutting form parts. The specified component is made from 3 mm sheet metal. The material component is structural steel EN S235JRG1. Based on the literature study, several possible methods of production parts are described. After evaluation of the required accuracy, surface quality and yearly volume of production (100 000 units / year) the technology of fine blanking has been chosen. For the production of components will be used: Triple hydraulic press, HFA 3200plus, made by Feintool. Cutting tool has been designed with moving punch, and the tool contains standardized parts. The economic comparison has been made between the methods of precision cutting, trimming and unconventional classic laser technology.
Description
Citation
HANSEN, P. Výroba tvarové součásti stříháním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Posluchačka prezentovala komisi svou bakalářskou práci. Odpověděla na otázky oponenta. Otázky komise: 1. Napište vztah pro výpočet střižné síly. 2. Proč se ve vztahu pro výpočet střižné síly nachází koeficient "n"? 3. Myslíte si, že Vaše hodnota využití tabule plechu 30% je stanovena správně? 4. Jak jste u přesného stříhaní stanovila šířku můstku a proč je u přesného stříhaní v porovnání s konvenčním stříháním větší?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO