Analýza alternací vlny T v jazyce C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá detekcí alternací vlny T. Alternace vlny T v signálu EKG je považována jako ukazatel elektrické nestability srdce ve fázi jeho repolarizace, nastává zvýšené riziko vzniku fibrilací komor a náhlé srdeční smrti. Cílem této práce je seznámit se s metodami detekce alternací vlny T. Především prostudovat spektrální metodu a spektrální metodu v modifikaci pro průběžné odečítání hodnot v čase (sliding window). Navrhnout detektor komplexu QRS a lokalizovat vlnu T. Provést detekci TWA pomocí spektrální metody i modifikované spektrální metody. Tento návrh realizovat v jazyce C v odpovídajícím uživatelském prostředí.
The thesis deals with detection of T-wave alternans. The presence of T-wave in surface ECG is recognized as a marker of electrical instability of heart in stage his repolarization, arise increased risk of emergence ventricular fibrillation and sudden cardiac death. The goal of our project is familiarize with methods of detection T-wave alternans. In particular spectral method and spectral method which was realized in variant for running reading values in time (“sliding window”). To suggest a QRS complex detector, localize the T-wave and to make TWA detection using spectral method and modified spectral method. This project is to be made in C language in appropriate user interface.
Description
Citation
POUL, R. Analýza alternací vlny T v jazyce C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Vlastimil Václavík (člen) Ing. Robert Vích, DrSc. (člen) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Referát diplomanta: Diplomant referoval o své diplomové práci cca.10min. Prezentaci měl připravenou přehledně a jeho přednes byl velmi zajímavý. Čtení posudků: Vedoucí diplomové práce navrhuje ve svém posudku známku A/90b. Oponent navrhuje C/79b. Oponent práce nemá žádné otázky. Rozprava: Otázka doc. Kozumplík " HP pro QRS detektor, je použit? A proč má mezní kmitočet na polovině tepové frekvence? ": Student odpověděl s porozuměním. Otázka Ing. Schwarz " Kde byly převzaty knihovny pro výpočet spekter ": Student odpověděl s přehledem. Otázka Ing. Václavík " Které moduly jste vytvořil sám a které jste převzal ": Student odpověděl s přehledem. Otázka prof. Vomela " Prevence nebezpečí náhlé smrti, můžete to rozvést?": Student odpověděl s pomocí komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO