Návrh silničního mostu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a posouzením parapetního mostu v obci Hladké Životice. Účelem bylo navrhnout maximální volnou výšku a pokusit se snížit stavební výšku mostu na minimum. Byla optimalizována výška hlavních předepnutých nosníků v závislosti na třídě betonu a působícím zatížení. Výpočet účinků byl proveden ručně, s kontrolou v programu Scia Engineer. Posouzení je podle evropských norem.
This work deals with the design and assessment of a parapet bridge in the village of Hladké Životice. The purpose was to design the maximum free height and try to reduce the construction height of the bridge to a minimum. The height of the main prestressed beams was optimized depending on the concrete grade and the applied load. The effects were calculated manually, with control in Scia Engineer. The assessment is according to European standards.
Description
Citation
PROMBERGEROVÁ, T. Návrh silničního mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, Ing. Martin Řehulka - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Studentka odprezentovala svoji bakalářskou práci zkušební komisi a poté reagovala na připomínky a dotazy oponenta bakalářské práce. V rámci obhajoby bakalářské práce studentka odpovídala na následující dotazy zkušební komise: doc. Nečas Je vaše vyztužení příčníku vhodně umístěné? Na jaké namáhání jste dimenzovala horní výztuž příčníku? Studentka odpověděla. Ing. Strnad Jaké zatížení jste uvažovala pro vnitřních síly na žebrech? Studentka odpověděla. doc. Nečas Jakým způsobem jste uvažovala zjednodušený model konstrukce? Studentka odpověděla. Ing. Požár Jak jste ve výpočtu zohlednila ztráty předpětí pokluzem? Studentka odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO