Adelheid chov koní

Abstract
Jak už z názvu "Adelheid chov koní" vyplývá, jedná se o návrh areálu, který má sloužit pro chov a výcvik jezdeckých koní. Zadání práce navazuje na požadavky investora - Milana Saturku. Pan Saturka vlastní nemalé množství pozemků v obci Bartošovice. Tato obec se nachází v Orlických horách, konkrétně v katastru Vrchní Orlice. Jedná se o chráněnou krajinnou oblast. Celý koncept návrhu má navazovat na stávající objekt "Samota Adelheid" - penzion u hlavní cesty. Za penzionem má stát areál pro koně. Jedná se konkrétně o objekt stáje. Ten má být dimenzován pro 10 koní. Dále je to společenský objekt, ve kterém se má nacházet pracovna majitele a zázemí pro hosty s možnou přístavbou v další etapě výstavby (není součástí práce). Posledním objektem má být jízdárna středního typu, která vzhledem k podmínkám prostředí bude krytá. Dalším požadavkem bylo navrhnout příjezdové cesty a možnosti parkování zemědělských strojů. Ve střešním prostoru má být umístěn sklad slámy. Komplexní projekt je v souladu s požadavky investora.
As the title "Adelheid horses' sais, this is a complex proposal, which has to serve for breeding and training riding horses. Entering the work follows the requirements of the investor - Milan Saturka. Mr. Saturka own significant amounts of land in the village Bartošovice. This village is located in the Orlické hory, specifically in the Land Chief eagle. It is a protected landscape area. The whole concept of the proposal will be connected to the existing building "Samota Adelheid" - guest house near highway. Behind pension will stay a complex for horses. It is specifically about building stable. It should be dimension for 10 horses. On the other hand, there has to be a social object. There must to be an office holder and facilities for guests with a possible extension in the next phase of construction (this is not part of work). The last object will be riding stables medium type, which due to environmental conditions will be covered. Another requirement was to design driveways and parking of agricultural machinery. In the roof space should be placed hay storage. The project complex is in line with the requirements of the investor.
Description
Citation
KŘÍČKOVÁ, Z. Adelheid chov koní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2016-06-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO