CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zadáním diplomové práce byl návrh řešení revitalizace bývalého areálu textilní výroby v brněnské městské části Maloměřice a Obřany a konverze jeho hlavní budovy, přádelny, na školu architektury. Koncept urbanistického řešení vychází z několika myšlenek. Snažila jsem se o zapojení areálu do života i stavební struktury obce a o vytvoření možného nového centra. Pokoušela jsem se rozpoznávat hodnoty areálu jako celku i jeho jednotlivých prvků. Formovala jsem zóny, vyznačující se různým způsobem komunikace s okolím. Při vstupu do areálu navrhuji jednoznačně na sebe upozorňující prvek označovaný jako brána. Je směrníkem navádějícím ke vstupu na ostrov a dále do budovy školy. Ústřední část ostrova je vyčištěna od přístaveb, je zde vytvořeno předpolí vstupu do školy. Tato zóna pokračuje na sever přes náhon mezi sousední objekty. Je veřejná, komunikuje, ale je vymezená a žije i vnitřním životem. Třetí, polosoukromou zónou, je obytné nábřeží náhonu se stávajícím objektem pavlačového domu a novostavbou bytového domu pro studenty. Čtvrtou oblastí je veřejný park, pocitově oddělený od vstupního nádvoří blokem stromů a napojený na obec lávkou. Architektonické řešení konverze přádelny je založeno na konceptu vkládání nových autonomních objektů do stávajícího organismu domu. Je zachována čistota objektu a nosných konstrukcí a izolací vložených prvků vyřešena tepelná pohoda. V budově ponechávám volný prostor, napříč všemi podlažími proťatý čtyřmi komíny schodiště, hygienického zázemí a instalací. Do jednotlivých polí jsou vloženy kvádrové boxy různých funkcí - učebny, ateliéry, kanceláře. S komíny jsou spojeny systémem žil vzduchotechnického a elektrického vedení. Stávající neměněná obálka budovy je vymezením vnitřního prostoru, prvkem spíše spojujícím než oddělujícím.
The topic of the graduation thesis is the revitalization of the former textile manufacturing complex in the quarter Maloměřice and Obřany of the city of Brno and conversion of its main building, spinning mill, to the school of architecture. Urban design concept is based on several ideas. I tried to involve the complex into the life and urban structure of this part of Brno and to create a possible new center. I also tried to recognize the values and qualities of the area as a whole and of its individual components. I created zones, characterized by different interactions with the neighborhood. By the entrance into the area I place an object called “gate”, which should draw the attention of passers-by. It clearly guides to enter the island and later the school building. The central part of the island is cleaned from the later extensions and a new foreground of entry to school is formed there. This zone, which continues to the north over the old mill-race between the neighboring buildings, is public, communicates, but is clearly defined and has its own inner life. Third, semi-private area is a residential waterfront of the mill-race with the existing balcony-access house and a new housing for students. The fourth area is a public park, detached from the school entrance courtyard by the block of trees and connected to the village by a new foot bridge. The architectural design of the spinning-mill conversion is based on the concept of inserting new objects into existing autonomous structure of the house. The purity of the building and support structures is preserved. Through the insulation of the inserted objects the thermal comfort is achieved. In the building I leave free space, which is cut through all floors throughout the four chimneys of the stairs, sanitary facilities and installations. Into the individual fields of the concrete-frame construction I put rectangular boxes of different functions - classrooms, studios and offices. These are connected with the chimneys via electrical and ventilation lines. The existing building façade remains unchanged, it defines the internal space, it is a connecting element, rather than separating.
Description
Citation
KOŽELOUHOVÁ, A. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof.Ing.arch. Ladislav Lábus (předseda) prof.Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. arch. Eva Špačková (člen) Ing. arch. Jaromír Walter (člen)
Date of acceptance
2011-05-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO