Hydroekologický monitoring a revitalizace části toku Leskava

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce je zaměřena na hydroekologický monitoring vybraného vodního toku v návaznosti na požadavky Rámcové směrnice o vodách. Byla využita metodika typově specifického hodnocení hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality schválená Ministerstvem životního prostředí. Výstupem této práce je provedení mapování konkrétního vodního toku a následné možnosti zlepšení jeho hydromorfologického stavu revitalizačními opatřeními.
This work is focused on hydroecological monitoring of a selected watercourse in connection with the requirements of the Water Framework Directive. The methodology of type-specific evaluation of hydromorphological indicators of ecological quality approved by the Ministry of the Environment has been used. The result of this work is the implementation of the mapping of a particular watercourse and the subsequent possibility of improving its hydromorphological condition with revitalization measures.
Description
Citation
ČIHÁK, P. Hydroekologický monitoring a revitalizace části toku Leskava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Bednář - tajemník, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen, prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - člen, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student představil komisi téma a obsah svojí bakalářské práce s názvem Hydroekologický monitoring a revitalizace části toku Leskava. Student provedl monitoring současného stavu, kde vyhodnotil aktuální stav modifikovaných koryt. Následně navrhnul krajinotvorná opatření. Na závěr student vyhodnotil přínos navržených úprav v porovnání se stávajícím stavem. Na připomínky / dotazy plynoucí z posudků vedoucího / oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO