Možnosti výroby na ohraňovacích lisech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaobírá možnostmi výroby na ohraňovacích lisech. Jedná se o literární rešerši, u které je cílem práce provést popis principu ohraňování. A také se zaměřuje na běžné i speciální nástroje a jejich využití ve strojírenské praxi. První část práce se zabývá obecnou technologií ohýbání, která pojednává o základních principech a možnostech této metody. Hlavní kapitolou je samotné ohraňovaní, kde jsou představeny a popsány jednotlivé typy strojů, jejich komponenty, nástroje a upínací systémy. Dále jsou prezentovány moderní nástroje a jejich uplatnění ve strojírenské praxi. Pro ucelení práce je v poslední části nastíněna výroba rozvaděčové skříně na CNC ohraňovacím lisu.
The bachelor thesis deals with the production possibilities of press brakes. This is a literary research, in which the aim of the work is to describe the principle of bending. It also focuses on common and special tools and their use in engineering practice. The first part of the work is focused on general bending technology, which discusses the basic principles and possibilities of this method. The main chapter is the bending itself, where the individual types of machines, their components, tools and clamping systems are introduced and described. Furthermore, modern tools and their application in engineering practice are presented. In the last part, the production of the switchboard cabinet is presented on a CNC press brake.
Description
Citation
HRAZDÍRA, M. Možnosti výroby na ohraňovacích lisech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student prezentoval komisi svou závěrečnou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Co víte o technologii tříbodového ohraňování? (plně zodpověděl) 2. Proč dochází k odpružení materiálu? Jaké způsoby se využívají pro eliminaci odpružení? (částečně zodpověděl) 3. Víte jaký je ekvivalent k oceli ČSN 11 373? Co znamenají jednotlivé čísla v tomto značení? (částečně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO