Určování lomově-mechanických charakteristik z podrozměrných zkušebních těles

but.committeeprof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Petr Haušild (člen) prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen)cs
but.defenceDDP rozšiřuje znalosti v oblasti přenosu naměřených hodnot lomové houževnatosti mezi vzorky různé velikosti v oblasti horních prahových hodnot. Jedná se o aktuální problematiku. Výsledky DDP byly publikovány v prestižních časopisech. Teze potřebují opravit podle připomínek v diskusi.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programFyzikální a materiálové inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDlouhý, Ivocs
dc.contributor.authorStratil, Luděkcs
dc.contributor.refereeDžugan, Jancs
dc.contributor.refereeHaušild, Petrcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:19:44Z
dc.date.available2021-11-22T23:19:44Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractPro stanovení lomové houževnatosti jsou ve standardech stanoveny požadavky na velikost zkušebních těles. V případech limitovaného množství zkušebního materiálu nabízejí jednu z možností hodnocení houževnatosti miniaturní zkušební tělesa. Kvůli malým zatěžovaným objemům na čele trhliny dochází v těchto tělesech ke ztrátě constraintu, což vede k ovlivnění měřených hodnot houževnatosti a nesplnění velikostních požadavků na určení platných lomově mechanických charakteristik. Pro své malé rozměry se tato tělesa nacházejí na hranici ruční manipulace a silového rozsahu zkušebních strojů. Důležitou úlohou je pak při zvládnuté metodice přípravy, měření deformace a zkoušení těchto těles interpretace měřených hodnot lomově mechanických charakteristik a jejich případná korekce vzhledem k tělesům standardní velikosti. V oblasti horních prahových hodnot je u miniaturních těles stále nedostatečně řešena zvláště otázka kvantifikace a interpretace vlivu velikosti. Práce je svým zaměřením experimentálně výpočtovou studií zaměřenou na hodnocení vlivu velikosti zkušebního tělesa na lomovou houževnatost v oblasti horních prahových hodnot. Vliv velikosti byl kvantifikován zkoušením miniaturních těles a těles větší velikosti s cílem určení jejich J R křivek. V rámci práce byla věnována pozornost dvěma geometriím miniaturních zkušebních těles, miniaturnímu tělesu pro tříbodový ohyb a excentrické zatěžování. Jako experimentální materiál byly zvoleny pokročilé oceli vyvinuté pro jaderný a energetický průmysl, ocel Eurofer97 a ODS ocel MA956. Za účelem hodnocení a interpretace napěťově deformačního stavu na čele trhliny ve zkoušených tělesech pro ocel Eurofer97 byly realizovány simulace provedených testů pomocí metody konečných prvků a pomocí mikromechanického modelu tvárného porušení. V rámci srovnávání experimentů a simulací J R křivek byly odvozeny vzájemné závislosti geometrie tělesa a vhodné velikosti prvku v simulaci pro daný materiál. Na základě těchto vztahů byla navržena metodika, která může být použita k predikci J R křivky tělesa standardních rozměrů. Hlavním přínosem práce je zjištění vlivu úrovně houževnatosti materiálu na odolnost proti šíření trhliny u miniaturních těles. U materiálu, ve kterém dochází k významnému růstu trhliny po překročení limitních hodnot J integrálu (ocel Eurofer97), se výrazně projevuje ztráta constraintu a dochází k poklesu odolnosti proti šíření trhliny. Miniaturní tělesa pak vykazují významně nižší J R křivky oproti tělesům větší velikosti. Tento jev je v protikladu s chováním miniaturních těles v tranzitní oblasti. U materiálu, kdy k růstu trhliny dochází v oblasti platnosti J integrálu (ODS ocel MA956), jsou projevy ztráty constraintu velmi malé bez významného vlivu na odolnost proti šíření trhliny. Miniaturní tělesa v takovém případě poskytují srovnatelné J R křivky jako tělesa větších velikostí. Neméně podstatným přínosem práce je navržená metodika využívající mikromechanické modelování pro predikci J R křivky z malého množství materiálu.cs
dc.description.abstractThe standards of fracture toughness determination prescribe size requirements for size of test specimens. In cases of limited amount of test material miniature test specimens offer one from the possibilities of fracture toughness evaluation. Because of small loaded volumes in these specimens at the crack tip the loss of constraint occur affecting measured values of fracture toughness. In such cases the size requirements for valid fracture toughness characteristics determination are not fulfilled. These specimens can be even on limits of load range of test devices and handle manipulation by their small dimensions. The important task related to these specimens is, apart from methodology of their preparation and measurement of deformations, the interpretation of measured values of fracture toughness and their possible correction to standard test specimens. Moreover, in the upper shelf region of fracture toughness quantification and interpretation of size effects is still not resolved sufficiently. This thesis is by its aims experimentally computational study focused on evaluation of size effect on fracture toughness in the upper shelf region. The size effect was quantified by testing of miniature and large specimens’ sizes in order to determine J R curves. Two geometries of miniature test specimens, there point bend specimen and CT specimen, were used. The experimental materials were advanced steels developed for applications in nuclear and power industry, Eurofer97 steel and ODS steel MA956. Finite elements analyses of realized tests together with application of micromechanical model of ductile fracture were carried out in order to evaluate stress strain fields at the crack tip in tested specimens from Eurofer97 steel. By comparison of experimental results and numerical simulations of J R curves the mutual dependencies between geometry of specimens and element sizes at the crack tip were derived. On the basis of acquired relationships, the methodology of J R curve prediction for standard specimen size from limited amount of test material was proposed. Main contribution of thesis is description of effect of material’s fracture toughness level on resistance against ductile crack propagation in miniature specimens. For material where significant crack growth occurs after exceeding the limit values of J integral (Eurofer97), the loss of constraint is considerable and highly decreases resistance against tearing. Miniature specimens then show significantly lower J R curves in comparison with standard size specimens. This effect is the opposite to the behaviour of miniature specimens in transition region. In case of material with low toughness, in which significant crack growth occurs in the region of J integral validity (ODS MA956), the effect of constraint loss is small without large impact on resistance against tearing. In such case miniature specimens demonstrate comparable J R curves as specimens of larger sizes. Next important contribution is proposed methodology for prediction of J R curve from small amount of test material using micromechanical modeling.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationSTRATIL, L. Určování lomově-mechanických charakteristik z podrozměrných zkušebních těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .cs
dc.identifier.other69154cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34675
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLomová houževnatostcs
dc.subjectJ R křivkacs
dc.subjectvliv velikostics
dc.subjectEurofer97cs
dc.subjectMA956cs
dc.subjectGTN modelcs
dc.subjectFracture toughnessen
dc.subjectJ R curveen
dc.subjectsize effecten
dc.subjectEurofer97en
dc.subjectMA956en
dc.subjectGTN modelen
dc.titleUrčování lomově-mechanických charakteristik z podrozměrných zkušebních tělescs
dc.title.alternativeDetermination of Fracture Mechanical Characteristics From Sub-Size Specimensen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2014-09-01-13:20:37cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid69154en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:19:44en
sync.item.modts2021.11.22 23:53:44en
thesis.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
11.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
2.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-img6180741470001.pdf
Size:
91.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-img6180741470001.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_Stratil.pdf
Size:
542.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_Stratil.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_69154.html
Size:
1.72 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_69154.html
Collections