Návrh systému vytápění rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby vytápění rodinného domu. Cílem byl výběr vhodných systémů vytápění pro konkrétní rodinný dům. První část práce se zabývá rešerší často využívaných zdrojů tepla. Je zde popsána jejich funkce a uvedeny jejich výhody a nevýhody. V další části je představen konkrétní rodinný dům a je proveden výpočet tepelných ztrát a roční spotřeby tepla tohoto domu. Poté jsou vybrány tři návrhy vhodných systémů, pro které jsou spočítány náklady na jejich provoz a návratnost. V závěru práce jsou návrhy porovnány a zhodnoceny z ekonomického hlediska. Na základě tohoto porovnání jsou vybrány nejvhodnější návrhy a závěry jsou okomentovány.
This bachelor thesis deals with ways of family house heating. This thesis aimed to choose a suitable heating system for a specific family house. The first part of the thesis deals with a search of commonly used heat sources. This part contains a description of the work of these heat sources and their pros and cons. The following part introduces a specific family house, and the calculation of heat loss and annual heat consumption is performed. Then, three proposals are selected, for which the costs of their operation and return are calculated. At the end of the thesis, the proposals are compared and evaluated from an economic point of view. Based on this comparison, the most suitable proposals are selected, and the conclusions are commented on.
Description
Citation
HOUZAR, F. Návrh systému vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval záverečnou práci a plně odpovědel na otazky oponenta: 1)V čem se liší ekodesign od 5. emisní třídy? 2) Uvažujete ve výpočtu se zvyšující se cenou elektřiny a plynu v průběhu vašeho horizontu? Student byl v následné rozpravě tázan na otazky: byl ve výpočtu uvažován i zátop v krbových kamnech? Zodpovězeno; Jak snížit ztrátu větráním, zodpovězeno; byl zvažován ohřev pomocí fotovoltaických panelu? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO