Environmentálně úsporná administrativní budova v Židlochovicích

Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh environmentálně úsporné administrativní budovy v Židlochovicích. Práce je rozdělena do tří částí. Prví část je zaměřena na architektonické a stavební řešení budovy. Druhá část řeší návrh technického zařízení budovy a jeho dispozičního umístění. Třetí část se zabývá porovnáním průkazů energetické náročnosti budovy v programu DEKSOFT a v Energie 2020 od Svoboda Softwaru. Budova je dvoupodlažní s plochou extenzivní vegetační střechou a její návrh je ve fázi stavebního povolení. V prvním nadzemním podlaží se nachází prodejna s elektronikou, přilehlým skladem a hygienickým zázemím. Ve druhém patře se nachází kanceláře s hygienickým zázemím. Nosné obvodové, vnitřní nosné stěny i příčky jsou z keramických tvárnic. Stropy jsou železobetonové monolitické. Obvodové zdivo je zatepleno systémem ETICS. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-voda, které je umístěno na střeše objektu. Budova je nuceně větraná, vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v technické místnosti situované ve druhém nadzemním podlažím. Chlazení objektu je zajištěno fancoily. Pro částečnou potřebu elektrické energie jsou na střeše budovy instalovány fotovoltaické panely.
The aim of this thesis is to design an environmentally friendly office building in Židlochovice. It is divided into three parts. The first part focuses on the architectural and structural design of the building. The second part deals with the design of the building services. The third part is focused on the comparison of results of the energy performance certificate developed in DEKSOFT and in Energie 2020 by Svoboda software. The building has two above-ground floors and with a flat extensive green roof and it is design is at the building permit phase. On the first floor there is an electronics store, adjacent warehouse and sanitary facilities. On the second floor there are offices with sanitary facilities. The load-bearing walls and partitions are made of ceramic blocks. The floor structures are made of cast-in-place reinforced concrete. The perimeter masonry is insulated with the ETICS. Heating is provided by an air-to-water heat pump, which is located on the roof of the building. The building has mechanical ventilation with heat recovery. Mechanic ventilation units are located in a technical room situated on the second floor. Cooling is provided by fancoils. Photovoltaic panels are installed on the roof of the building.
Description
Citation
BRYCHTA, R. Environmentálně úsporná administrativní budova v Židlochovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Marcela Počinková, Ph.D. (člen) Ing. Alena Vaščáková (člen) Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D. (předseda) Ing. Jana Hodná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blasinski, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-02-02
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu s názvem Environmentálně úsporná administrativná budova v Židlochovicích, kde popsal architektonicko stavební řešení ve stupni ke stavebnímu povolení, koncepční řešení systémů TZB včetně potřebných návrhů, PENB a volitelné části, ve které se student zabývá porovnáním PENB provedených ve dvou různých softwarech a to především z uživatelského hlediska. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise: 1. Vizualizace nezobrazuje žádné stínící prvky, jak budou osazeny vnější žaluzie? 2. Prosím o bližší specifikaci řešení výlezu na střechu s vazbou na umístění. 3. Prosím o objasnění zvoleného způsobu spádování střechy. 4. Jak bude vypadat detail ukotvení ŽB stropní konstrukce ve zdivu Porotherm, kde bude ztužující věnec? 5. Jaký je požadavek vyhlášky č. 398/2009 Sb. na směr otevírání dveří u WC pro bezbariérové užívání, viz. místnost č.204? 6. Na chodbě č. 109 je průchod šířky 750mm, přičemž v technické místnosti bude zařízení (AN 1000l), jehož běžná šířka bez izolačního pouzdra je 850mm. Zakreslené VZT jednotky ve strojovně VZT mají š. 800 a dveře do této místnosti jsou taktéž 800mm. 7. Bude mít vodovod cirkulaci u rozvodu teplé vody? 8. Proč je u podlahového vytápění pro TČ navržena AN 80 l/kW, tedy pro ukládání tepla a TČ pro vzduchotechniku 15 l/kW, tedy zřejmě jako taktovací? 9. Z jakého důvodu je proveden zjednodušený výpočet ztrát a požadavků výkonů na průměrnou vnitřní teplotu 22oC v objektu pro prodejnu a administrativu? 10. Dešťové vody ze střechy se nevedou přes odlučovač ropných látek. Napojení kanalizačního potrubí v situaci je chybné i z hlediska technických zásad. 11. Čím si vysvětlujete rozdíly v jednotlivých PENB v jejich díle E – bilance tepelných toků, kdy průkazy obsahují významně rozdílné hodnoty u kce na zemině 6,3% versus 28,5% a u větrání 50,2% versus 21,2%?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO