Tělocvična Dolní Kounice

Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby tělocvičny ZŠ v Dolních Kounicích. Projekt vychází ze studie vytvořené v letním semestru 2019 v předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby 5. Nově navržená tělocvična hmotově reaguje na své okolí, které tvoří strmé kopce s vinnými sklípky a budova ZŠ a MŠ. Všechny tyto hmoty dohromady vytvářejí opticky uzavřený prostor. Objekt je proto umístěn z velké části svého objemu pod terén tak, aby co nejvíce splynul s prostředím. Jediná velká viditelná hmota, která se projevuje venku, je veřejnosti přístupná zelená střecha ve tvaru valené klenby, která volně přechází v okolní travnaté plochy. V exteriéru tedy navržená hmota působí jako zelený kopec. Jedinými výraznými exteriérovými prvky navazujícími na tuto hmotu jsou hlavní vstup, únikové východy, komínové těleso a podlouhlé světlíky. Objekt navrhované tělocvičny má půdorys obdélníkového tvaru a je podle funkcí rozdělen do tří podlaží. Prostor 1.NP funguje jako vstupní hala, 1.PP jako prostor pro veřejnost a 2.PP jako prostor pro sportovce. Součástí návrhu je i atletická dráha na 60 m, nová venkovní hřiště ZŠ a MŠ, parkovací místa, nová příjezdová komunikace vedoucí podél svahu a podzemní koridor spojující ZŠ s tělocvičnou v úrovni 2.PP.
The subject of this bachelor thesis is to design new building of the gymnasium of the elementary school in Dolní Kounice. The project is based on a study created in the summer semester 2019 in the subject called AG035 „Ateliér architektonické tvorby 5“. Mass of the new created gymnasium responds to surroundings, which consisting of steep hills with wine cellars and buildings of elementary school and kindergarten. All those mass form optically enclosed space. The building therefore is located under the terrain and blending with the surrounding as much as possible. Only visible mass from the outside is green roof in the shape of barrel vault, which freely passes into the surrounding grassy area and it is also open to public. It seems like big green hill in exterior. Only markable exterior elements are the main entrance and escape exits, chimney and skylights. The designed gymnasium has a rectangular shape of floorplan and the building is devied into three floor acording the functions. In the first floor, there is entrance hall, first underground floor is mainly for the public and second underground floor is for the athletes. The project also include athletic track 60 m, new outdoor playground for elementray school and kindergarden, new parking places, new road leading along the steep hills and underground corridor, which conects school with gymnasium in second ground floor.
Description
Citation
FIŠEROVÁ, M. Tělocvična Dolní Kounice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - člen, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Tělocvična Dolní Kounice- Studentka prezentuje svoji bakalářskou práci, analýza, koncept, situace, půdorysy, řezy, pohledy, konstrukce, vizualizace, model. Oponentské otázky: Kapacita šaten žáků? Velikost a kapacita zázemí pro účinkující? Zásobování těžkou technikou zřejmě TZB? Jak to bude realizovány? Otázky komise: Šatny pro rozhodčí? Její multifunkčnost? Jak velké se tam vejde hřiště? Sloupy v tělocvičně nějak je řešit? Vedení VZT? Splnění luxů tělocvičny? Rozprava nad detailem vlastnosti Barisolu a jeho umístění a funkční nasvětlení? Řešení založení stavby? Koncepční řešení zapuštění hmoty pod terén proč? Skladba střechy popis a důvod skladby? Akustika tělocvičny? Vytápění? Základy pod stěnami v řezu? Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO