Měření a kontrola rozměrů u brousicích operací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se věnuje tématu měření a kontrole rozměrů u brousicích operací. Pro uvedení do dané problematiky je v úvodní části práce stručná charakteristika a rozdělení jednotlivých dokončovacích operací. Důraz je kladen na broušení, které je hlavním tématem této práce. V souvislosti s broušením jsou zmíněny především základní brousicí materiály a dosahované parametry broušených ploch. Dále se práce zaměřuje na měřicí techniku používanou pro vyhodnocování struktury povrchu, měřidla používaná pro měření a kontrolu délkových rozměrů a na základní rozdělení a popis vybraných přípravků. V další části jsou uvedeny předpoklady pro kvalifikaci obsluhy v oblasti technologie broušení. V závěru této práce je zvolena součástka, na které je aplikována vybraná metoda broušení, kdy řešení je provedeno analyticky. Po ní následuje zhodnocení.
The bachelor thesis deals with the topic measurement and checking of dimensions in grinding operations. To introduce the issue there is in the introductory part of the work a brief characteristic and distribution of particular finishing operations. Emphasis is put on grinding that is the main subject of this work. In connection with grinding there are mentioned mainly basic abrasive materials and achieved parameters of ground surface. Then the work focuses on measuring instruments that are used for evaluating surface structure, gauges that are used for measuring and controling longitudinal dimensions and on basic distribution and description of chosen jigs. In another part are introduced conditions for operator qualifications in the are of grinding technology. In conclusion of this work is chosen a component on which is applicated chosen grinding, the solution is analytical. After it follows evaluation.
Description
Citation
KOVAŘÍK, M. Měření a kontrola rozměrů u brousicích operací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. V čem vidíte nejvyšší přínos Vaší BP? zodpovězeno 2. Jaké parametry jakosti povrchu znáte? zodpovězeno 3. Přibližte blíže brousicí materiály. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO