Hotel

Abstract
Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace nového hotelu pro 34 osob v Brně. Jedná se o dvoupodlažní budovu. První patro budovy je rozděleno na dvě funkční části. V jedné části je restaurace v další části recepce se společenskou místností. Ve druhém patře jsou hotelové pokoje. Nosné konstrukce jsou železobetonové. Vnější stěny jsou z plynosilikátových tvárnic, vnitřní stěny jsou z sádrokartonových příček. Střecha je plochá. Na území jsou rekreační plochy pro hosty a parkovací místa. Pro budovu bylo zpracováno technické schéma, které zahrnuje vytápění, větrání, chlazení a výrobu energie pomocí solárních panelů. Předmětem zkoumání diplomové práce je facility management hotelu.
The aim of this master´s thesis is to elaborate the project documentation of a new hotel for 34 people in Brno. It is a twostory building. The first floor of the building is divided into two functional parts. In one part there is a restaurant and in the other part a reception with a lounge. On the second floor there are hotel rooms. The loadbearing carcass is made of reinforced concrete. The walls are made of gas silicate blocks, the inner walls are made of plasterboard partitions. The roof is flat. There are recreational areas for uests and parking spaces. A technical scheme has been developed for the building, which includes heating, ventilation, cooling and energy production using solar panels. The subject of the thesis is the facility management of the hotel.
Description
Citation
SIMANOV, M. Hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Sylva Bantová, Ph.D. (člen) Ing. Petra Berková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blasinski, Ph.D. (člen) Ing. Josef Remeš, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. (člen) prof. Boris Bielek, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedl: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu, - facility management hotelu, - odborná praxe. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: Situační výkresy: - Chybí kóty, legenda grafického značení není úplná, chybí seznam stavebních objektů - student odůvodnil, že zapomněl zakreslit a bylo by nutné doplnit do výkresové dokumentace - Přípojka vody je značená opačným směrem (voda teče z domu do hlavního řadu), chybí vodoměrná šachta - Jak máte vyřešenou přípojku kanalizace s ohledem na velké převýšení k hlavnímu řádu - Jak máte vyřešené odvodnění zpevněných ploch, které jsou podle výkresu asfaltové plochy. Student objasnil spádování zpevněných ploch min 0,5%. - Není vyřešen případný přepad z akumulační nádrže, kam předpokládáte odvést dešťové vody v případě přeplněné akumulační nádrže? Student některé otázky zodpověděl nesprávně a byl opraven členy komise. Některé dílčí části otázek navrhl správně. - S ohledem na velké převýšení pozemku nejsou patrné žádné terénní úpravy - Chybí zakreslení zemních vrtů pro tepelné čerpadlo - chybně zakreslené některé tloušťky a typy čar - v půdoryse 1.NP chybí zaznačení průhledu do 2.NP - příčky mezi jednotlivými místnostmi tl. 135 mm z SDK nejsou nikde vyspecifikované z hlediska akustiky, zda vyhoví na daný typ provozu Student objasnil pomocí tabulky vyhovění na požadavky normy. - chybné značení dvouramenného schodiště Student objasnil špatné zakreslování. - chybí informace o tom, do jaké výšky budou provedeny keramické obklady - schodiště ve 2.NP na zelenou střechu – chybí popis Student ukázal v prezentaci, že v dokumentaci popis se nachází. - vysvětlete uložení obvodové stěny cca 100 mm za hranu stropní konstrukce po celém obvodě stavby Řezy - chybně zakreslené některé tloušťky a typy čar - chybí spády střešních rovin - jaká bude výška zábradlí u průhledu z 2.NP do 1.NP? - ve skladbách podlah máte uvedenou systémovou desku, k čemu slouží? - V situaci je zřejmé, že je stavební pozemek ve velmi svažitém terénu, ale z řezu to vypadá, že je stavba na rovině Student dokreslil čáru původního terénu. Předseda položil otázku, zda zakládá v násypě? Student nedokázal správně odpovědět na položenou otázku. - Vysvětlete, proč je ve skladbě na terénu – stropní konstrukce Chyba špatného zakreslení z hlediska odkazu. Dále doc. Pěnčík položil otázku ohledně základové konstrukce - student odpověděl podkladní beton. Dále otázka ohledně zabránění zemní vlhkosti proti pronikání do interiéru. Dále objasnění izolace v okolí sloupu. - Vysvětlete, proč je ve skladbě na terénu vrstva zhutněného písku Otázky členů komise: -nebyly další otázky komise Na připomínky oponenta reagoval student nepřesvědčivě, svoje řešení obhajoval nejistě a nebyl schopen je přijatelně zdůvodnit. Rovněž otázky položené členy komise nezodpověděl zcela dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO