Projektová dokumentace elektroinstalace pro revitalizaci bytového domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou revitalizace zastaralých elektrických rozvodů v domech s ohledem na platné normy. V úvodu teoretické části práce jsou shrnuty aktuální připojovací podmínky firmy E.On k distribuční síti, dále je zde věnována podkapitola způsobům uložení vodičů. Následující podkapitola se pak věnuje společným prostorám z hlediska osvětlení a zásuvkových okruhů. Práce pokračuje částí věnující se analýze stávajícího stavu objektu včetně výpočtu rizik nechráněné i chráněné budovy. Poté je práce směřována na praktické zpracování technické dokumentace silnoproudého (přívodní vedení, vedení k rozváděčům, bleskosvod a uzemnění) a slaboproudého (společná televizní anténa, domovní telefon) vedení v objektu. Zmíněná část obsahuje výpočty potřebné pro správné určení průřezu vodičů na základě způsobu uložení, teploty prostředí a odebíraného výkonu. V téže části jsou zpracovány i návrhy osvětlení v jednotlivých částech společných prostor (jde například o intenzitu osvětlení determinovanou normami ČSN vydanými Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). V kapitole č. 4.9 je zpracován návrh bleskosvodu včetně uzemnění objektu.
This thesis deals with the issue of the revitalization of the outdated electrical wiring in houses with regard to the valid standards. In the introduction to the theoretical part of the thesis the current connection conditions of the E.on distribution network are summarized, then there is a subchapter dedicated to the ways of conductors storing. The following section is devoted to the common spaces as far as lighting and socket circuits are concerned. The thesis continues with a part which contains an analysis of the existing conditions of the building, including the calculation of the risks of unprotected and protected building. The work is then directed on practical technical documentation heavy-current (main lead, lead to the distribution boxes, lightning conductor and grounding) and light-current (common TV antenna, house phone) wiring in the building. The mentioned section contains calculations necessary for determination of the correct wire cross section based on the way of storing, ambient temperature and output power. In the same section there are processed also lighting designs in all the common areas (for example, the intensity of the illumination determined by the ČSN standards emitted by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing). In chapter no. 4.9 the lightning conductor including the earthing of the building is drawn up.
Description
Citation
ŠTANGL, J. Projektová dokumentace elektroinstalace pro revitalizaci bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student představil komisi svoji bakalářskou práci s názvem Projektová dokumentace elektroinstalace pro revitalizaci bytového domu. Vedoucí práce Ing. Branislav Bátora přečetl posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Doc. Baxant se zeptal, zda byly v projektu řešeny i datové rozvody a jaké jsou požadavky na návrh datových rozvodů. Student na otázky odpověděl. Další otázka se týkala současného stavu rozvodů v domě. Student otázku vysvětlil. Poté na základě otázky doc. Baxanta popsal spínání osvětlení ve společných prostorech bytového domu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO