Návrh soustruhu na dřevo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukcí soustruhu na dřevo. V práci je proveden průzkum trhu, na jehož základě jsou navrhnuty parametry soustruhu. Dále obsahuje teoretický popis obrábění dřeva, zvolení nejvhodnějších konstrukčních variant pro jednotlivé konstrukční uzly na základě multikriteriální váženého výběru, následně jsou uvedeny potřebné výpočty pro zkonstruování soustruhu na dřevo a na konci práce je podrobně popsána celá konstrukce. Součástí této práce jsou výkresy vybraných konstrukčních uzlů.
The bachelor thesis deals with the construction of a wood lathe. In the thesis market research is carried out, on the basis of which the parameters of the lathe are proposed. Furthermore, it contains a theoretical description of wood machining, selection of the most suitable design for each structural node based on multi-criteria weighted selection, followed by the necessary calculations for the design of the wood lathe and at the end of the thesis the whole design is described in detail. Drawings of selected structural nodes are included in this work.
Description
Citation
KUCHAŘ, T. Návrh soustruhu na dřevo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh soustruhu na dřevo“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Popište obrázek řezu na snímku 9 ve vaší prezentaci. - Jak je řešena změna převodů? - Jsou dvířka pro změnu převodu zabezpečena? - Je potřeba tolik stupňů volnosti pro navrženou opěrku? - Proč jste pro Váš soustruh zvolil limit 3000 otáček za minutu? - Jaká dřeva můžete na navrženém soustruhu obrábět? - Jaká je přidaná hodnota Vašeho soustruhu? Student zodpověděl otázky komise s drobným zaváháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO