Konstrukční návrh vibroizolační vzpěry s minimálními pasivními odpory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí vibroizolační vzpěry, jejíž tlumič využívá magnetoreologickou (MR) kapalinu. Plné využití potenciálu semi-aktivně řízeného MR tlumiče pro zajištění velkého rozsahu regulace tlumení vyžaduje nízkou hodnotu pasivních odporů, jejichž hlavním původcem u tlumičů je použité těsnění. V první části práce je provedena rešerše tlumičů, zaměřená na výběr vhodné konstrukce, která umožní splnit požadavek nízkého tření. Za tímto účelem bylo experimentálně zjišťováno také tření několika vybraných pístnicových manžet. V další části byly provedeny výpočty nezbytné pro stanovení tlumicí charakteristiky MR tlumiče a funkce jeho magnetického obvodu byla ověřena pomocí MKP softwaru. Parametry výsledného návrhu vzpěry byly uzpůsobeny pro použití v automatické pračce.
This bachelor's thesis is focused on design of Vibroisolation Strut, whose damper uses magnetorheological (MR) fluid. In order to take the full advantage of semiactively controlled MR damper to provide a wide control range, it demands a low value of friction losses, which is mainly caused by used seals. The first part is dedicated to research of dampers, aiming to find the ideal design that ensures this demand. In this purpose, friction of some rod seals was also experimentally determined. Further, calculations which were necessary to determine the MR damper's damping characteristic were carried out and the function of its magnetic circuit was verified by using FEM software. The parameters of the final design of the strut were adjusted for using in an automatic washing machine.
Description
Citation
JANČÍK, K. Konstrukční návrh vibroizolační vzpěry s minimálními pasivními odpory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO