Návrh komunikačního mixu ve společnosti Gammarus, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce Návrh komunikačního mixu ve společnosti Gammarus, a.s. je vypracování vhodné komunikační strategie na základě podrobných předchozích výsledků analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy. Závěrečná práce je rozdělena do tří hlavních částí- teoretické, analytické, návrhové. V teoretické části jsou osvětleny základní termíny z oblasti marketingu. Analytická část popisuje podrobně organizaci a její složky, současný stav marketingového komunikačního mixu ve společnosti. Dále jsou zde vypracovány analýzy, jejichž prostřednictvím jsou tvořeny návrhy budoucího řešení současné situace v návrhové části práce.
The subject of my bachelor thesis Design of Communication Mix in Gammarus, a.s. is elaboration of a suitable commucation strategy on the basis of the previous detail results of the analysis amongst outer and inner company environment. The thesis is divided into the three main parts – theoretical, analytical and proposal part. In the theoretical part, there are basic terms of the marketing area explicated. The analytical part describes the organization and their organs, contemporary situation of the marketing communication mix of the company, in a detail. Further, there are analysis elaborated, which lead to the proposal forming of the future resolving the contemporary situation, in the proposal part of the thesis.
Description
Citation
KATOLICKÝ, I. Návrh komunikačního mixu ve společnosti Gammarus, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) JUDr. Petra Schillerová (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO