Polyfunkční dům ve městě

Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Poděbradech. Práce vychází z vypracované studie v předmětu AG034 –Ateliér architektonické tvorby 4. Řešené území se nachází mezi ulicí Paroubkova a Jiřího náměstí v Poděbradech, kde výškový rozdíl mezi ulicí a náměstím je 6,3m a cílem je tyto dvě místa propojit pasáží. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu měšťanskému domu, jehož severní fasáda směrem do náměstí je pod památkovou ochranou. Přístavba se tedy nachází na západní části pozemku. K překonání výškového rozdílu slouží schodiště z ulice Paroubkova do atria. Objekt tvoří 6 podlaží, kde 3 podlaží slouží jako garáže, z něhož 1 je zcela pod zemí, a 3 podlaží, která slouží k občanské vybavenosti a bydlení, jenž se napojují na stávající objekt. Jako spojení mezi stávajícím a nově navrženým objektem je zastřešené atrium. Na každém podlaží se nachází 3 bytové jednotky o dispozičním řešení 3+KK, kde jsou byty propojeny pavlačí. Optickou clonu mezi atriem a byty tvoří navržená ocelová dělící stěna. Konstrukční systém budovy je kombinovaný z železobetonových sloupů s průvlaky a stěn. Stropní konstrukce jsou navrženy z železobetonových desek. Konstrukce je z části zastřešena jednoplášťovou plochou střechou a z částí se jedná o prosklené zastřešení.
The subject of the bachelor thesis is the design of a multifunctional house in Poděbrady. The work is based on the study in the subject AG034 - Studio of Architectural Creation 4. The solved area is located between Paroubkova Street and Jiřího náměstí in Poděbrady, where the height difference between the street and the square is 6.3 m and the goal is to connect these two places with passage. It is an extension to the existing burgher house, whose northern facade towards the square is under historical protection. The extension is therefore located on the western part of the plot. A staircase from Paroubkova Street to the atrium serves to overcome the height difference. The building consists of 6 floors, where 3 floors serve as garages, which 1 of them is completely underground, and 3 floors, which are used for civic amenities and housing, which are connected to the existing building. There is a roofed atrium as a connection between the existing and the newly designed building. On each floor there are 3 residential units with a disposition of 3 + KK, where the apartments are connected by a built-on gallery. The optical barrier between the atrium and the apartments is formed by a designed steel dividing wall. The construction system of the building is combined from reinforced concrete columns with girders and a wall. The ceiling structures are designed from reinforced concrete slabs. The structure is partly covered by a flat roof and partly by a glazed roof.
Description
Citation
KOPIJEVSKÁ, K. Polyfunkční dům ve městě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Kateřina Malečková - tajemník, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - člen, Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Studentka představila téma bakalářského projektu, jímž je návrh polyfunkčního domu na Jiřího náměstí v Poděbradech. Objekt je umístěn částečně v proluce mezi stávajícími objekty. Studentka dobře reagovala na připomínku oponenta ohledně využití atria a navrhovala zde funkce jako výstavy, sezónní trhy a dočasné dílny. Místopředseda se dotazoval na prověření oslunění jednoho z bytů a jak se v praxi posuzuje. Studentka reagovala adekvátně. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací byla řešena konstrukce atria a absence otevíravých částí. Komise dále dlouze debatovala nad otázkou celkového vizuálního řešení objektu a návaznost na okolní zástavbu, která zde chyběla. Studentce bylo vytknuto nedostatečné využití parteru a jeho potenciálu. Dalším dotazem byla přístupnost střechy a jejího udržování. Studentka prokázala možnost přístupu a doplnila by pochozí lávky. Komise se dále tázala na způsob vytápění objektu a návrh bezbariérového bytu. Ten však v práci chyběl. Na veškeré nedostatky studentka ale reagovala adekvátně a je si jich plně vědoma.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO