Vliv technologických procesů na obsah prioritních kontaminantů v čistírnách odpadních vod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Voda představuje jednu z nejrozšířenějších látek na Zemi a je nezbytnou součástí našeho života. Její znečištění má dopad na celý ekosystém. Polybromované difenylethery jsou syntetické perzistentní organické polutanty používané jako retardéry hoření v různých komerčních a domácích produktech. Předložená práce je zaměřena na posouzení míry odstranění PBDEs na čistírnách odpadních vod (ČOV) s různými technologickými procesy čištění. Vzorky byly odebrány na tři ČOV v Jihomoravském kraji, a to na ČOV Brno – Modřice, ČOV Mikulov a ČOV na VFU Brno.
Water is one of the most abundant substances on Earth and it is an essential part of our lives. Its pollution has an impact on the whole ecosystem. Polybrominated diphenyl ethersare synthetic persistent organic pollutants used as flame retardants in various commercial and household products. This thesis is focused on assesing the degree of elimination of PBDEs in wastewater treatment plants with different technological processes of purification. The samples were collected in the three wastewater treatment plants in the south-moravian region, that means WTP Brno – Modřice, WTP Mikulov and WTP in VFU Brno.
Description
Citation
MIKULÍKOVÁ, I. Vliv technologických procesů na obsah prioritních kontaminantů v čistírnách odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-03
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO