Posouzení pracoviště výrobní linky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu poznání v oblasti navrhování výrobních linek a posouzením vybrané výrobní linky. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku výroby jako klíčového procesu v podniku a popis způsobu sestavení návrhu výrobního systému, na seznámení s podstatou a vybranými nástroji štíhlé výroby a dále s ergonomií jako disciplínou, která se zabývá přizpůsobením pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka. Praktická část práce obsahuje popis montážní linky na výrobu lamelových roštů ve společnosti AHORN CZ, s.r.o. a ergonomickou analýzu pracovišť předmětné výrobní linky, jejíž součástí jsou také opatření navrhovaná na základě zjištěných poznatků a následné vyhodnocení a doporučení pro praxi.
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the current state of knowledge in the design of production lines and assessing the selected production line. The theoretical part of the thesis is focused on the characteristic of production as a key proces in the company and the description of how to construct the design of the production system, the familiarisation with the essence and selected tools of lean manufacturing and ergonomics as a discipline occupied with adaptation of working conditions to a person’s performance capabilities. The practical part of the thesis includes a description of the assembly line for the production of lamellar grates at AHORN CZ, s.r.o, and an engonomic analysis of the workplace of the production line which also includes measures proposed on the basis of the findings followed up by evaluation and recommendations for practise.
Description
Citation
BAŘINKA, M. Posouzení pracoviště výrobní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Posouzení pracoviště výrobní linky". Student úspěšně zodpověděl otázky oponenta. Předseda měl výhrady k rozsahu práce. Otázky komise: Řešil jste ergonomii i z hlediska bezpečnosti? Vyřešil jste proces lisování tak aby se předešlo nebezpečným situacím? Co to je štíhlá výroba? Jak se vztahuje téma štíhlé výroby k vaší práci? Student úspěšně odpověděl otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO