Výroba krytí hřídele kola u přívěsného vozíku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá výrobou krytky náboje kola u malého přívěsného vozíku, objem výroby je 25 000 ks/rok. Krytka bude vyráběna z uhlíkové hlubokotažné oceli ČSN 11 305, povrch krytky bude upraven černěním. Na základě literární studie a procesních výpočtů byl navrhnut výrobní postup. Výroba bude probíhat v 8 operacích, hlavní operace je provedena technologií hlubokého tažení, bez ztenčení tloušťky stěny. Pro tažnou operaci byl zvolen hydraulický tažný lis AMOB PH 25T. Dále byl navrhnut tažný nástroj s přidržovačem, který je svou reverzní konstrukcí uzpůsoben zvoleném lisu. Závěrem práce byla kalkulována cena součásti a zisk z výroby.
The project elaborated in frame of bachelor´s degree program B-STG (“Mechanical Engineering Technology”) evaluate production of trailer wheel shaft cover, with the volume of productions 25 000 pieces for year. The cover will be manufactured from deep-drawing steel ČSN 11 305 (DC 04), surface will be blackening. On the base of literary studies and process calculation was designed manufacturing process. Production will take place in eight operations, the main operation is executed with conventional deep drawing proces. For the towing operation was choosen hydraulic press AMOB PH 25T. Upward drawing die with blank holder Was designed next, which is adapted for ejected press. Finally, price component and a profit from production have been calculated.
Description
Citation
VACULÍK, L. Výroba krytí hřídele kola u přívěsného vozíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Student prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jakým způsobem je výrobek - krytka zafixován na konci hřídele? 2. Je, s ohledem na trvanlivost, vhodná volba černění výrobku? 3. Jaké další parametry, kromě maximální síly, jsou důležité při volbě lisu? 4. Jakým způsobem je možné změřit některé, na výkresech předepsané, rozměry nástroje? 5. Jakým způsobem je v nástroji zafixován tažník?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO